اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 19 نتیجه
از 1
 
دکتر محمد ابراهیم آقابابایی

دکتر محمد ابراهیم آقابابایی 

استادیار
شماره تماس: 88945111
اتاق: دانشکده علوم مالی ساختمان 4 بلوک 3 طبقه چهارم اتاق 6
پست الکترونیکی: 
دکتر محمد اقبال نیا

دکتر محمد اقبال نیا 

استادیار
شماره تماس: 88945111
اتاق: دانشکده علوم مالی
پست الکترونیکی: 
دکتر میثم بلگوریان

دکتر میثم بلگوریان 

استادیار
شماره تماس: 88945111
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر کامران پاکیزه

دکتر کامران پاکیزه 

استادیار
شماره تماس: 88942323 داخلی 275
اتاق: دانشکده علوم مالی ساختمان 4 بلوک 3 طبقه سوم
پست الکترونیکی: 
دکتر محسن تنانی

دکتر محسن تنانی 

استادیار
شماره تماس: 88942323 داخلی 263
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر محمدعلی جعفری

دکتر محمدعلی جعفری 

استادیار
شماره تماس: 88942323 داخلی 290
اتاق: دانشکده علوم مالی ساختمان شماره 4 بلوک 2 طبقه دوم
پست الکترونیکی: 
دکتر مهدی حیدری

دکتر مهدی حیدری 

استادیار
شماره تماس: 88945111
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید عباس حسینی سهی (بازنشسته)

سید عباس حسینی سهی (بازنشسته) 

مربی
شماره تماس: 88942323 داخلی 282
اتاق: دانشکده علوم مالی ساختمان 4 بلوک 3 طبقه سوم
پست الکترونیکی: 
دکتر زهرا دیانتی دیلمی

دکتر زهرا دیانتی دیلمی 

دانشیار
شماره تماس: 88942755
اتاق: دانشکده علوم مالی ساختمان شماره 4 بلوک 3 طبقه چهارم
پست الکترونیکی: 
دکتر حجت روح اللهی

دکتر حجت روح اللهی 

استادیار
شماره تماس: 88938384
اتاق: دانشکده علوم مالی ساختمان شماره 4 بلوک 3 طبقه دوم
پست الکترونیکی: 
مرحوم احمد زاکانی

مرحوم احمد زاکانی 

مربی
شماره تماس: 88942323- داخلی 213
اتاق: دانشکده علوم مالی ساختمان شماره 4 بلوک 3 طبقه چهارم
پست الکترونیکی: 
حسين زرين اقبالی(بازنشسته)

حسين زرين اقبالی(بازنشسته) 

استادیار
شماره تماس: 88945111
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر اميرحسين طاهری

دکتر اميرحسين طاهری 

استادیار
شماره تماس: 88942323- داخلی 271
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر فاطمه عزیززاده ننه کران

دکتر فاطمه عزیززاده ننه کران 

استادیار
شماره تماس: 88942323 داخلی 294
اتاق: دانشکده علوم مالی ساختمان 4 طبقه چهارم
پست الکترونیکی: 
دکتر نجفعلی غلامی

دکتر نجفعلی غلامی 

استادیار
شماره تماس: 88945111
اتاق: دانشکده علوم مالی
پست الکترونیکی: 
دکتر ناصر فرشاد گهر

دکتر ناصر فرشاد گهر 

دانشیار
شماره تماس: 88942323- داخلی 271
اتاق: دانشکده علوم مالی
پست الکترونیکی: 
دکتر فخرالدین محمدرضایی

دکتر فخرالدین محمدرضایی 

استادیار
شماره تماس: 88942323- داخلی 263
اتاق: دانشکده علوم مالی
پست الکترونیکی: 
دکتر عزیزاله معماریانی

دکتر عزیزاله معماریانی 

استاد
شماره تماس: 88945111
اتاق: دانشکده علوم مالی ساختمان شماره 4 بلوک 3 طبقه دوم
پست الکترونیکی: 
دکتر خسرو منطقی

دکتر خسرو منطقی 

دانشیار
شماره تماس: 88938384
اتاق: دانشکده علوم مالی ساختمان 4 طبقه سوم
پست الکترونیکی: 
نمایش 19 نتیجه
از 1