فرمها و اطلاعات مختص دانشجویان کارشناسی ارشد فرمها و اطلاعات مختص دانشجویان کارشناسی ارشد

" فرمها و اطلاعات مختص دانشجویان کارشناسی ارشد "

 

 

لازم است جهت يكنواختي و تاثير در رتبه بندي دانشگاه، دانشجویان گرامی کلیه مقالات خود را بصورت ذیل آدرس دهی نمایند:

مقالات انگلیسی:

Department of ..., Faculty of .........., Kharazmi University, Tehran, Iran

مقالات فارسی:

گروه ...، دانشكده علوم مالی، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران

 

 

دانشجویانی که از پایان نامه خود مقاله استخراج کرده اند و در همایش یا مجلات معتبر به چاپ رسانیده اند لازم است هر دو فرم فرم ارزیابی مستندات پژوهشی (شماره 3) و نیز فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما را تکمیل نمایند