پایان نامه های دفاع شده رشته حسابداری پایان نامه های دفاع شده رشته حسابداری

 

" پايان نامه های حسابداری "
رديف پديدآورنده عنوان سال دفاع چکيده
1 م‍ع‍دن‍چ‍ی‌، م‍س‍ع‍ود ب‍ررس‍ی‌ ت‍ازه‌ای‌ ب‍ر م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و گ‍زارش‍گ‍ری‌ م‍ال‍ی‌ در اس‍لام‌ 1382 چکيده
2 آس‍ت‍رک‍ی‌، س‍ع‍ي‍د ت‍اث‍ي‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‌ آوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ر ح‍س‍اب‍داری‌ ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زد در اي‍ران‌ 1382 چکيده
3 ع‍طائ‍ی‌ ل‍ي‍س‍ار، ع‍ب‍دال‍ع‍ظي‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ م‍ال‍ي‍ات‍ه‍ای‌ ت‍ک‍ل‍ي‍ف‍ی‌ و آث‍ار آن‌ در ک‍ارآي‍ی‌ ن‍ظام‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ 1381 چکيده
4 ع‍ب‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍ل‍ل‌ ع‍دم‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ت‍ل‍ف‍ي‍ق‍ی‌ در ت‍ص‍م‍ي‍م‌گ‍ي‍ری‌ س‍رم‍اي‍ه‌گ‍ذاران‌ 1381 چکيده
5 م‍ه‍اج‍رم‍ن‍ق‍وش‌، ح‍س‍ي‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍ک‍ان‍ي‍زه‌ ک‍ردن‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ا ب‍ر رون‍د ب‍ه‍ب‍ود س‍اخ‍ت‍ار ن‍ظام‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ اي‍ران‌ 1381 چکيده
6 درن‍گ‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر گ‍زارش‌ ح‍س‍اب‍رس‍ان‌ ب‍ر گ‍زارش‍ات‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ 1381 چکيده
7 ع‍ال‍ی‌ زاده‌، ن‍وش‍ي‍روان‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍ا م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ 1381 چکيده
8 ش‍ري‍ف‍ی‌ن‍ي‍ا، ق‍درت‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ي‍زان‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ م‍ق‍ررات‌ اس‍ت‍ه‍لاک‌ ق‍ان‍ون‌ م‍ال‍ي‍ات‍ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ي‍م‌ ب‍ا ه‍زي‍ن‍ه‌ اس‍ت‍ه‍لاک‌ واق‍ع‍ی‌ داراي‍ي‍ه‍ای‌ اس‍ت‍ه‍لاک‌پ‍ذي‍ر 1381 چکيده
9 رئ‍وف‍ی‌، م‍ج‍ي‍د ب‍ررس‍ی‌ م‍ي‍زان‌ اطلاع‍ات‌ م‍رب‍وط در گ‍زارش‍ات‌ م‍ال‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ در م‍ب‍ن‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ن‍ق‍دی‌ و ت‍ع‍ه‍دی‌ ت‍ع‍دي‍ل‌ ش‍ده‌ 1381 چکيده
10 اب‍راه‍ي‍م‍ی‌م‍ف‍رد، م‍ح‍س‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ روش‍ه‍ای‌ م‍ورد ع‍م‍ل‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و پ‍ي‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ل‍ن‍دم‍دت‌ در اي‍ران‌ و ت‍طب‍ي‍ق‌ ب‍ا ب‍ي‍ان‍ي‍ه‌ ش‍م‍اره‌ ۹ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ 1381 چکيده
11 خ‍ت‍م‍ی‌، ک‍اظم‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ی‌ ره‍ن‍م‍ود ح‍س‍اب‍داری‌ س‍رم‍اي‍ه‌گ‍ذاري‍ه‍ا ب‍ا م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ی‌ و م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ 1381 چکيده
12 ح‍ي‍دری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ب‍ررس‍ی‌ س‍ي‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ش‍رک‍ت‌ه‍ا در ت‍ام‍ي‍ن‌ ن‍ي‍ازه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دي‍ران‌ (اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌) 1381 چکيده
13 دل‍ي‍ری‌، ن‍اص‍ر ب‍ررس‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ ان‍دازه‌گ‍ي‍ری‌ و گ‍زارش‍گ‍ری‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ع‍م‍ل‍ي‍ات‍ی‌ در دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ م‍ت‍م‍رک‍ز اي‍ران‌ 1381 چکيده
14 زاه‍دی‌، س‍ه‍ي‍لا ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر ع‍وام‍ل‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ر اج‍رای‌ ب‍ه‍ن‍گ‍ام‌ طرح‍ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ طی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ دوم‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (۱۳۷۴-۷۸) در اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ 1381 چکيده
15 وس‍ي‍ع‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ارزي‍اب‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر ع‍وام‍ل‌ م‍ال‍ی‌ در اج‍رای‌ ب‍ه‌ ه‍ن‍گ‍ام‌ طرح‍ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ در خ‍لال‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‍س‍ال‍ه‌ دوم‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ اي‍ران‌ "۱۳۷۴-۱۳۷۸" در اس‍ت‍ان‌ اي‍لام‌ 1381 چکيده
16 ت‍ق‍وی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ارزش‍ي‍اب‍ی‌ س‍ه‍ام‌ ه‍ن‍گ‍ام‌ واگ‍ذاری‌ 1381 چکيده
17 ن‍وری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ب‍ررس‍ی‌ روي‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ن‍اس‍ائ‍ی‌ درآم‍د س‍رم‍اي‍ه‌گ‍ذاری‌ (س‍ود س‍ه‍ام‌) در اي‍ران‌ و ت‍طب‍ي‍ق‌ آن‌ ب‍ا اس‍ت‍ان‍دارد ش‍م‍اره‌ ۳ ح‍س‍اب‍داری‌ اي‍ران‌ 1381 چکيده
18 س‍م‍اع‍ی‌، رم‍ض‍ان‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ ت‍ش‍خ‍ي‍ص‌ ع‍ل‍ی‌ال‍راس‌ اش‍خ‍اص‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ 1381 چکيده
19 اح‍م‍دزاده‌، ح‍م‍ي‍د ب‍ررس‍ی‌ دلاي‍ل‌ ع‍دم‌ ب‍ک‍ارگ‍ي‍ری‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ ارزي‍اب‍ی‌ م‍ت‍وازن‌ در ارزي‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ 1387 چکيده
20 پ‍ورب‍اق‍ری‌، آزاده‌ ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ س‍وده‍ای‌ آت‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍رک‍ي‍ب‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ 1388 چکيده
21 ل‍ي‍ل‍ی‌پ‍ور، ک‍ام‍ران‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ه‍ای‌ اه‍رم‍ی‌ و ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ 1388 چکيده
22 ع‍دي‍ل‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ ه‍ای‌ واق‍ع‍ی‌ و ه‍زي‍ن‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ ص‍اح‍ب‍ان‌ س‍ه‍ام‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ 1388 چکيده
23 اف‍خ‍م‍ی‌، ع‍ادل‌ ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ ب‍ي‍ن‌ س‍ه‍ام‌ ش‍ن‍اور آزاد ب‍ا ري‍س‍ک‌ و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ 1388 چکيده
24 رس‍ول‍ی‌، ح‍س‍ي‍ن‌ راب‍طه‌ ت‍رک‍ي‍ب‌ ه‍ي‍ات‌ م‍دي‍ره‌ و ت‍ف‍ک‍ي‍ک‌ ژس‍ت‌ م‍دي‍ر ع‍ام‍ل‌ و رئ‍ي‍س‌ ه‍ي‍ات‌ م‍دي‍ره‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌ 1389 چکيده
25 م‍ول‍ودی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ راب‍طه‌ ح‍اک‍م‍ي‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ و ارزش‌ اي‍ج‍اد ش‍ده‌ ب‍رای‌ س‍ه‍ام‍داران‌ 1388 چکيده
26 م‍ه‍رج‍و، ح‍م‍ي‍د ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ ک‍ارب‍رد س‍ام‍ان‍ه‌ راي‍ان‍ه‌ ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ 1388 چکيده
27 آق‍ا ب‍ي‍گ‌ زاده‌ ن‍ائ‍ي‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍وده‍ای‌ ه‍م‍وار ش‍ده‌ و س‍وده‍ای‌ غ‍ي‍ر ه‍م‍وار ب‍ر ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ 1388 چکيده
28 م‍ع‍ت‍م‍دی‌ ف‍اض‍ل‌، م‍ج‍ي‍د ه‍زي‍ن‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ ص‍اح‍ب‍ان‌ س‍ه‍ام‌ و م‍ت‍غ‍ي‍ره‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ م‍ح‍رک‌ ري‍س‍ک‌ 1388 چکيده
29 ب‍اب‍اي‍ی‌، س‍اس‍ان‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍ال‍ک‍ي‍ت‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاران‌ ن‍ه‍ادی‌ ب‍ر م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ ت‍ه‍ران‌ 1389 چکيده
30 ج‍م‍ش‍ي‍دی‌، م‍ه‍رداد ب‍ررس‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ ت‍ام‍ي‍ن‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ س‍ي‍م‍ان‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ 1388 چکيده
31 ن‍اظم‍ی‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍خ‍ص‍ص‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‌ ب‍ر م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار 1388 چکيده
32 رض‍اپ‍ور، ن‍رگ‍س‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍ال‍ک‍ي‍ت‌ ن‍ه‍ادی‌ و ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ی‌ س‍ه‍ام‌ در اي‍ران‌ 1389 چکيده
33 ح‍ي‍دري‍ان‌ اخ‍ض‍ر، اس‍م‍اع‍ي‍ل‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط م‍ع‍ي‍اره‍ای‌ ارزي‍اب‍ی‌ م‍ت‍وازن‌ و م‍ع‍ي‍ار ارزي‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد 1389 چکيده
34 ق‍ي‍طاس‍ی‌، روح‌ ال‍ه‌ اث‍ر چ‍رخ‍ه‌ ع‍م‍ر واح‍د ت‍ج‍اری‌ روی‌ م‍رب‍وط ب‍ودن‌ ارزش‌ ع‍وام‍ل‌ ري‍س‍ک‌ 1389 چکيده
35 روح‌ پ‍رور، م‍ح‍م‍درض‍ا ارت‍ب‍اط س‍اخ‍ت‍ار م‍ال‍ک‍ي‍ت‌ و ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ود در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ 1390 چکيده
36 دي‍ن‍دار ي‍زدی‌، م‍ه‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ن‍ظام‌ راه‍ب‍ری‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ 1389 چکيده
37 ق‍رب‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دی‌، م‍ي‍زان‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د و ج‍ري‍ان‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د آزاد ش‍رک‍ت‍ه‍ا 1389 چکيده
38 ع‍ب‍دی‌، م‍ج‍ي‍د راب‍طه‌ ح‍اک‍م‍ي‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ و س‍ود م‍ش‍م‍ول‌ م‍ال‍ي‍ات‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا 138 چکيده
39 ع‍زت‍ی‌، اح‍س‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ه‍زي‍ن‍ه‌ س‍رم‍اي‍ه‌ 1390 چکيده
40 ک‍ري‍م‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ت‍وان‍اي‍ی‌ ن‍س‍ب‍ی‌ داده‌ ه‍ای‌ س‍ود و ج‍ري‍ان‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د در پ‍ي‍ش‌ب‍ي‍ن‍ی‌ ج‍ري‍ان‌ ه‍ای‌ ن‍ق‍دی‌ آت‍ی‌ 1390 چکيده
41 ف‍رزان‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ ال‍ه‌ ارزي‍اب‍ی‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌ای‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍اي‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍ا ف‍ن‍اوری‌ ب‍الا و س‍ن‍ت‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ و ت‍ج‍زي‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ رگ‍رس‍ي‍ون‌ 1390 چکيده
42 ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍دی‌، ح‍س‍ي‍ن‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ود و س‍ود ت‍ق‍س‍ي‍م‍ی‌ 1390 چکيده
43 وث‍وق‍ی‌، ش‍ه‍روز ت‍اث‍ي‍ر چ‍رخ‍ه‌ ع‍م‍ل‍ي‍ات‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا ب‍ر پ‍اي‍داری‌ اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دی‌ س‍ود 1390 چکيده
44 ل‍طف‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ت‍اث‍ي‍ر ح‍س‍اب‍داری‌ م‍ح‍اف‍ظه‌ک‍اران‍ه‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ ري‍س‍ک‌ س‍ق‍وط ق‍ي‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ 1390 چکيده
45 ب‍ي‍ات‌ اح‍م‍دی‌، ح‍س‍ن‌ م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود و ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ل‍ن‍د م‍دت‌ ع‍رض‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اول‍ي‍ه‌ س‍ه‍ام‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ درب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ 1390 چکيده
46 م‍ع‍ص‍وم‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ت‍غ‍ي‍ره‍ای‌ م‍ال‍ی‌ و م‍وث‍ر ب‍ر ت‍ص‍م‍ي‍م‍ات‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاران‌ ن‍ه‍ادی‌ 1390 چکيده
47 غ‍لام‍ی‌ گ‍اک‍ي‍ه‌، ف‍ردي‍ن‌ ت‍اث‍ي‍ر ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذي‍ری‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ و ارزش‌ آف‍ري‍ن‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا 1390 چکيده
48 س‍روش‌، ام‍ي‍ر س‍ي‍اق‌، دروازه‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ن‍وي‍ن‌ 1389 چکيده
49 ک‍اش‍ف‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ي‍ان‌ اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دی‌، وي‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ رش‍د ش‍رک‍ت‌ و ج‍ري‍ان‍ات‌ ن‍ق‍دی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ 1390 چکيده
50 اب‍وع‍ل‍ی‌، م‍رج‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ن‍وس‍ان‌ س‍ود و ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ س‍ود 1389 چکيده
51 رم‍ض‍ان‍ی‌، م‍ري‍م‌ ت‍اث‍ي‍ر س‍رم‍اي‍ه‌ ف‍ک‍ری‌ ب‍ر ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ اطلاع‍ات‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ 1390 چکيده
52 م‍ن‍ت‍ظر ق‍ائ‍م‌، ام‌ ال‍ب‍ن‍ي‍ن‌ آزم‍ون‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ ان‍گ‍ي‍زه‌ ه‍ای‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ج‍ري‍ان‌ ن‍ق‍دی‌ ح‍اص‍ل‌ از ع‍م‍ل‍ي‍ات‌ 1390 چکيده
53 م‍رادی‌ ش‍م‍ي‍م‌،م‍ج‍ي‍د ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر ع‍دم‌ اطم‍ي‍ن‍ان‌ ه‍ای‌ خ‍اص‌ ب‍ر ب‍ک‍ارگ‍ي‍ری‌ روش‍ه‍ای‌ پ‍ي‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ب‍ودج‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ س‍رم‍اي‍ه‌ ای‌ 1390 چکيده
54 اب‍وح‍م‍زه‌،م‍ي‍ن‍ا ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ اف‍ش‍ای‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ ب‍ر ن‍ق‍د ش‍ون‍دگ‍ی‌ س‍ه‍ام‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ 1390 چکيده
55 ب‍ه‍زادپ‍ور،س‍م‍ي‍را ب‍ررس‍ی‌ س‍ودم‍ن‍دی‌ ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ي‍ری‌ م‍ع‍ي‍اره‍ای‌ م‍دل‌ گ‍وردن‌ ت‍وس‍ط ت‍ک‍ن‍ي‍ک‌ ف‍رآي‍ن‍د ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ای‌ در ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍ه‍ام‌ 1390 چکيده
56 غ‍لام‍ی‌ ح‍س‍ي‍ن‌ آب‍اد،رض‍ا ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍دي‍ري‍ت‌ واق‍ع‍ی‌ س‍ود و م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دی‌ ب‍ر رف‍ت‍ار س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ 1390 چکيده
57 ج‍ع‍ف‍ري‍ان‌ طاه‍ری‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ي‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ارزش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اف‍ش‍ای‌ م‍س‍ول‍ي‍ت‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ا: ازم‍ون‌ م‍دل‌ ه‍اف‍س‍ت‍د در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ول‍ي‍دی‌- ت‍ج‍اری‌ اي‍ران‌ 1388 چکيده
58 رام‌، اک‍رم‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر س‍اخ‍ت‍ار م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ 1390 چکيده
59 ع‍ال‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ب‍ررس‍ی‌ ب‍رت‍ری‌ روش‌ ال‍گ‍وه‍ای‌ ج‍ري‍ان‌ ن‍ق‍دی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ روش‌ آن‍ت‍ون‍ی‌ و رام‍ش‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ع‍ي‍اری‌ ب‍رای‌ ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ چ‍رخ‍ه‌ ع‍م‍ر ش‍رک‍ت‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ 1391 چکيده
60 ب‍ن‍ائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط م‍ي‍ان‌ ش‍ف‍اف‍ي‍ت‌ س‍ود، ه‍زي‍ن‍ه‌ س‍رم‍اي‍ه‌، ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ی‌ س‍ه‍ام‌ و ارزش‌ ش‍رک‍ت‌ 1390 چکيده
61 م‍ل‍ک‌ م‍ح‍م‍دی‌، ه‍ادی‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر وي‍ژگ‍ي‍ه‍ای‌ ن‍ظام‌ راه‍ب‍ری‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍ر ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ اطلاع‍ات‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ 1390 چکيده
62 م‍ح‍م‍ودی‌، س‍ع‍ي‍د ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاران‌ ن‍ه‍ادی‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ ري‍س‍ک‌ س‍ق‍وط ارزش‌ س‍ه‍ام‌ 1391 چکيده
63 ف‍رزان‍گ‍ان‌، م‍ه‍دی‌ راب‍طه‌ ع‍دم‌ اطم‍ي‍ن‍ان‌ ج‍ري‍ان‌ ه‍ای‌ ن‍ق‍دی‌ و س‍ي‍اس‍ت‌ ت‍ق‍س‍ي‍م‌ س‍ود 1389 چکيده
64 م‍ح‍م‍ودی‌، م‍ح‍م‍د ع‍دم‌ اطم‍ي‍ن‍ان‌ م‍ح‍ي‍طی‌ و اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دی‌ اخ‍ت‍ي‍اری‌ 1391 چکيده
65 م‍ي‍رزاي‍ی‌، اب‍راه‍ي‍م‌ رش‍د درآم‍د و س‍ود پ‍اي‍دار، ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ود و ض‍ري‍ب‌ واک‍ن‍ش‌ س‍ود 1389 چکيده
66 ب‍اب‍اي‍ی‌، ح‍م‍ي‍درض‍ا ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ح‍ج‍م‌ م‍ب‍ن‍ا ب‍ا ب‍ازده‍ی‌ و ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ (۱۳۸۲-۱۳۸۷) 1389 چکيده
67 م‍ع‍ت‍م‍دی‌، س‍ع‍ي‍د ب‍ررس‍ی‌ ع‍ک‍س‌ ال‍ع‍م‍ل‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاران‌ در م‍ق‍اب‍ل‌ خ‍ب‍ره‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و س‍ي‍اس‍ی‌ غ‍ي‍ر م‍ن‍ت‍ظره‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ 1391 چکيده
68 م‍ن‍ص‍وری‌ س‍رن‍ج‍ي‍ان‍ه‌، م‍ي‍ک‍ائ‍ي‍ل‌ ع‍ک‍س‌ ال‍ع‍م‍ل‌ ب‍ازار س‍ه‍ام‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ح‍ق‌ ال‍زح‍م‍ه‌ ه‍ای‌ غ‍ي‍رع‍ادی‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ 1391 چکيده
69 ص‍ال‍ح‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر ح‍اک‍م‍ي‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ ب‍ر راب‍طه‌ ت‍م‍رک‍ز م‍ال‍ک‍ي‍ت‌ و ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ اطلاع‍ات‍ی‌ 1391 چکيده
70 م‍ي‍رزاي‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ آب‍اد، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر اف‍ش‍ا ب‍ه‌ م‍وق‍ع‌ ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ 1390 چکيده
71 پ‍ورک‌ ن‍ي‍ا، ش‍ک‍وه‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر ت‍وان‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ و س‍اخ‍ت‍ار ب‍ازار ب‍ر س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍اي‍ه‌ 1391 چکيده
72 م‍ظاه‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ اث‍ر دوره‌ ت‍ص‍دی‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ب‍ر ارزش‌ ش‍رک‍ت‌، ه‍زي‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍م‍اي‍ن‍دگ‍ی‌ و ري‍س‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ 1391 چکيده
73 ص‍دي‍ق‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ي‍د ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ م‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌ ش‍رطی‌ و م‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌ غ‍ي‍ر ش‍رطی‌ 1391 چکيده
74 ه‍م‍ت‌ ع‍ب‍ي‍ری‌،اح‍س‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ آم‍وزش‌ ح‍س‍اب‍داری‌ در اي‍ران‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ب‍رت‍ر آم‍ري‍ک‍ا 1389 چکيده
75 اب‍وطال‍ب‍ی‌، ح‍س‍ي‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ه‍م‍وارس‍ازی‌ س‍ود و ه‍زي‍ن‍ه‌ س‍رم‍اي‍ه‌ س‍ه‍ام‌ ع‍ادی‌ 1389 چکيده
76 ج‍وان‍م‍رد، م‍ه‍س‍ا ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ي‍ان‌ رت‍ب‍ه‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و ن‍وع‌ م‍وس‍س‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ب‍ا وي‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ی‌ ح‍س‍اب‍رس‍ان‌ 1391 چکيده
77 ج‍لال‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌، م‍ي‍ن‍ا ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍اث‍ي‍ر گ‍ذار ب‍ر ج‍ري‍ان‌ ه‍ای‌ ن‍ق‍د ع‍م‍ل‍ي‍ات‍ی‌ غ‍ي‍ر ن‍رم‍ال‌ 1391 چکيده
78 ب‍ردب‍ار، راض‍ي‍ه‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ی‌ روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ق‍الات‌ ح‍س‍اب‍داری‌ در م‍ج‍لات‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر داخ‍ل‌ و خ‍ارج‌ از اي‍ران‌ 1391 چکيده
79 رس‍ت‍گ‍ار م‍ق‍دم‌ م‍ودب‌، ه‍ي‍وا پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ و درخ‍ت‌ ت‍ص‍م‍ي‍م‌ ب‍رای‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍وس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ 1390 چکيده
80 ت‍ق‍ی‌ زاده‌، س‍م‍ي‍ه‌ ت‍اث‍ي‍ر ح‍اک‍م‍ي‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ روی‌ ت‍ج‍دي‍د ارائ‍ه‌ ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ 1392 چکيده
81 ن‍درخ‍ان‍ی‌، ص‍دي‍ق‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر ن‍وس‍ان‍ات‌ ن‍رخ‌ ارز و اث‍رات‌ س‍ر ري‍ز آن‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ص‍ن‍اي‍ع‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ 1391 چکيده
82 ع‍ل‍ي‍پ‍ور، رض‍ا رش‍د س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ و راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ارزش‌ س‍ه‍ام‌، س‍ود و ارزش‌ دف‍ت‍ری‌ ح‍ق‍وق‌ ص‍اح‍ب‍ان‌ س‍ه‍ام‌ 1390 چکيده
83 ش‍ادک‍ام‌، م‍ح‍س‍ن‌ ت‍اث‍ي‍ر ان‍گ‍ي‍زه‌ ه‍ای‌ م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود ب‍ر ت‍وان‌ اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دی‌ ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ اول‍ي‍ه‌ و ت‍ج‍دي‍د ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ در پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ ج‍ري‍ان‍ه‍ای‌ ن‍ق‍دی‌ آت‍ی‌ 1392 چکيده
84 م‍ح‍م‍ودي‍ان‌، ن‍س‍ي‍م‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر اب‍راز اطم‍ي‍ن‍ان‌ از ج‍ان‍ب‌ ص‍اح‍ب‍ک‍ار ب‍ر روی‌ ب‍ه‌ ک‍ار گ‍ي‍ری‌ ت‍ردي‍د ح‍رف‍ه‌ ای‌ در ق‍ض‍اوت‌ ح‍س‍اب‍رس‌ 1392 چکيده
85 ن‍ص‍ي‍ری‌ ف‍روت‍ق‍ه‌، اس‍م‍اع‍ي‍ل‌ ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ي‍ان‌ ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ و س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ 1392 چکيده
86 طاه‍ری‌ س‍رت‍ش‍ن‍ي‍زی‌، س‍ج‍اد ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ گ‍زارش‍گ‍ری‌ م‍ال‍ی‌، ک‍اراي‍ی‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ و وض‍ع‍ي‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د ق‍اب‍ل‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ 1391 چکيده
87 ن‍ج‍ف‌ آب‍ادی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍دي‍ري‍ت‌ س‍رم‍اي‍ه‌ در گ‍ردش‌ و ري‍س‍ک‌ ورش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ 1391 چکيده
88 ل‍طف‍ی‌ وک‍ي‍ل‌ آب‍اد، س‍ل‍م‍ان‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ي‍ک‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ داده‌ ک‍اوی‌ ب‍رای‌ پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ ت‍غ‍ي‍ي‍ر ح‍س‍اب‍رس‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ت‍غ‍ي‍ره‍ای‌ درم‍ان‍دگ‍ی‌ م‍ال‍ی‌ 1392 چکيده
89 اس‍دي‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ارزش‌ اف‍زوده‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ پ‍الاي‍ش‌ ش‍ده‌ و س‍ود ق‍ب‍ل‌ از ب‍ه‍ره‌ و م‍ال‍ي‍ات‌ ب‍ا ارزش‌ اف‍زوده‌ س‍ه‍ام‍داران‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ 1392 چکيده
90 م‍ق‍ص‍ودی‌، م‍ح‍م‍د ت‍اث‍ي‍ر ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ ري‍س‍ک‌ س‍ق‍وط ق‍ي‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ 1391 چکيده
91 م‍ح‍م‍دی‌، وح‍ي‍د م‍ش‍ک‍لات‌ ن‍م‍اي‍ن‍دگ‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ج‍ري‍ان‌ ن‍ق‍د آزاد و ح‍ق‌ ال‍زح‍م‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ 1392 چکيده
92 ق‍ن‍ب‍ری‌، ي‍وس‍ف‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍ودم‍ن‍دی‌ ب‍ه‌ ک‍ار گ‍ي‍ری‌ ت‍ک‍ن‍ي‍ک‌ ه‍ای‌ داده‌ ک‍اوی‌ در پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ درم‍ان‍دگ‍ی‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ا 1390 چکيده
93 پ‍ی‌ س‍پ‍ار، اس‍راء ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر رواب‍ط ح‍س‍اب‍رس‌ - ح‍س‍اب‍رس‌ و م‍ش‍ت‍ری‌ - ح‍س‍اب‍رس‌ ب‍ر ب‍ی‌ طرف‍ی‌ ح‍س‍اب‍رس‌ 1392 چکيده
94 ب‍ش‍ي‍ری‌ ج‍وي‍ب‍اری‌، م‍ه‍دی‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر ارزشيابی ن‍ادرس‍ت‌ ب‍ازار از ش‍رک‍ت‌ ه‍ا ب‍ر روی‌ س‍ي‍اس‍ت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ 1392 چکيده
95 رض‍اپ‍ور پ‍رورش‌، روي‍ا ت‍اث‍ي‍ر اخ‍لاق‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و م‍اک‍ي‍اول‍ي‍س‍م‌ ب‍ر ف‍رار م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ 1392 چکيده
96 م‍ح‍ب‌ خ‍واه‌، م‍ح‍م‍د ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ب‍ا ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ود و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ 1392 چکيده
97 مجتبی بابای بیاتی ساختار سرمایه، نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران  1393/07/27  
98 ارسلان پایداری رستمی  حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی، شرایط محدودیت مالی: شواهد تجربی از بورس اوراق بهادار تهران 1394/07/13  
99 سعید زمانی برخی ویژگیهای حاکمیت شرکتی، جریان وجه آزاد نقد و کیفیت سود  1393/08/07  
100 اکبر سلطانی  بررسی رابطه پویای نوسانات وجه نقد و سرمایه گذاری   1393/07/28  
101 وحیدعابدینی نقش رشد شرکت و قدرت مالی بر اهرم مالی ( شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ) 1393/03/04  
102 حسین عامری بررسی اثربازگشت مدیریت سود واقعی بر عملکرد عملیاتی بلند مدت   1392/12/18  
103 سید محمد جواد علوی دیر کلائی سود تقسیمی، سرمایه گذاری و عدم قطعیت جریان نقدی 1394/06/18  
104 جواد فخری قورمبیک بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادارتهران   1393/07/09  
105 محسن میره کی بررسی رابطه بین قدرت قیمت گذاری بازار محصولات و میزان تمرکز درآمد در صنعت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  1393/02/02  
106 کمال نصراللهی آذر نقش ویژگی های شرکت بر اجتناب از مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1393/03/28  
107 مرجان اعزازی تأثیر تنوع فعالیت، ساختار مالکیت و جریان نقد آزاد بر عملکرد شرکتها 1393/06/25  
108 زهرا کمالی اثر تجدید ارایه صورتهای مالی و نوع آن (فرصت طلبانه در مقابل غیر فرصت طلبانه)بر رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1393/07/06  
109 محسن دستپاک طراحی سیستم معاملات با فراوانی بالا با مدیریت پویای سبد سهام به کمک روش یادگیری تقویتی  1393/06/17  
110 کبری تابان  اصلاح مدل تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت، سود (cvp)با استفاده از چسبندگی هزینه ومحافظه کاری شرطی 1393/11/26  
111 مرتضی برزگر  بررسی رابطه بین میزان خصوصی سازی، میزان استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  1394/04/28  
112 مریم بهشتی بررسی رابطه بین خوش بینی مدیریت با هموار سازی سود و دقت پیش بینی سود 1393/11/26  
113 محمد صادق پورچنگیز بررسی پایداری سود با استفاده از اجزای سود (سود سیستماتیک، اجزای نقدی، اقلام تعهدی  1393/12/03  
114 حسن خطیبی بررسی تأثیر عوامل محیط تجاری بر اثر بخشی ابزارهای حسابداری مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 139311/14  
115 مجید رجبی نقش اندازه شرکت وساختار مالکیت در بهره وری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  1393/12/03  
116 احمد رضا شکور  بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی 1394/07/13  
117 علی صیادی سومار بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر تجدیدارائه صورتهای مالی شرکتها: با تاکید بر انگیزه های تجدید ارائه 1393/11/11  
118 اسماعیل عباسی  بررسی اثر رکود تورمی بر مدیریت سود واقعی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   1394/07/18  
119  سعید عبدل نژادرازلیقی رقابت در بازار محصول و مدیریت سود: به دو روش دستکاری  واقعی فعالیت ها و اقلام تعهدی اختیاری 1394/06/28  
120 سلمان منظری توکلی بررسی رابطه کیفیت حسابرسی داخلی وکیفیت هیئت مدیره با کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   1394/06/30  
121 شیما کرمی ارزیابی اثر اجتناب مالیاتی 1393/11/20  
122 فاطمه السادات فخاری بررسی معیارهای سنجش اجتناب مالیاتی و رابطه ی ریسک سقوط آتی قیمت سهام 1393/11/12  
123 محسن ابراهیمی  بررسی تأثیر سایر اطلاعات  در پیشبینی سود مدیران بر نوسانات بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران 1394/06/29  
124 امیر حسین حسین پور بررسی تأثیر میزان تحصیلات و تجربه مدیران مالی  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران بر روی میزان اهمیت و اعتماد آن ها بر ابعاد مختلف کارت ارزیابی متوازن 1393/06/31  
125 سجاد حشمتی  تأثیر مالکیت مدیریتی بر ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت 1394/06/31  
126 شیما یادگاری مطالعه رابطه میان محافظه کاری شرطی و غیر شرطی و مربوط بودن ارزش سود حسابداری 1394/06/30  
127 میثم جهانگرد ساختار سرمایه،پاداش هیئت مدیره و کارایی سرمایه گذاری:شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران 1393/11/26  
128 حسین احمدی بررسی اثر تعدیلی محدودیت مالی بر ارتباط بین مدیریت جریان نقدی و عملکرد مالی:شواهد تجربی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1394/06/30  
129 مریم فرج زاده عمو قین بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ناهنجاری اقلام تعهدی 1394/07/22  
130 سیده پریسا مشهدی  بررسی ضرورت و امکان سنجی پیاده سازی بعد معنوی (ارزشی) حسابداری اسلامی  1394/06/31  
131 پریا محمدی بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اراتباات حسابرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ترهان 1394/11/20  
132 فرشته محمدی بررسی  اثر کاهش تاخیر در گزارش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1394/11/28  
133 سعید واحدیان  بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی و سر رسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری 1394/06/30  
134 امیر حسین بیک میرزا  بررسی عوامل موثر بر افشای داوطلبانه حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1394/11/18  
135 یاسمن علی اصفهانی بررسی تاثیرنوع بانک(دولتی و غیر دولتی) بر حسابداری و گزارشگری مسئولیت اجتماعی بانکها در ایران 1394/06/30  
136 مهسا غفاریان  بررسی رابطه سبز بودن زنجیره تامین شرکت های تولیدیپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با ارزش این شرکت ها 1394/06/22  
137 محسن دوستی  شناخت عوامل مؤثر بر ضریب P/E 1394/06/30  
138 سلمان سیفی تأثیر قدرت سهامداران برسطح گزارشگری پایداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1394/09/23  
139 هادی شادمان طلب بیگی مقایسه و رتبه بندی نیاز اطلاعاتی (مادی و معنوی) استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری: دیدگاه سرمایه گذاران و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری  1394/11/28  
140 امیرحسین صالحی خو بررسی ارتباط بین تخصص حسابرس در صنعت و ریسک پذیری شرکت  1394/11/18  
141 شهرام بابایی شور گل بررسی رابطه بین جریان های نقدعملیاتی با بازده سهام و کیفیت سود 1394/06/28  
142 محدثه دزواره چالش های  احتمالی  حسابداری  در  بکارگیری نظام مالیات بر ارزش افزوده چند نرخی 1395/04/28  
143 محمدجواد رمضانی محافظه کاری   حسابداری  و اضهار نظر  حسابرس 1395/06/20  
144   شوکت رضائی علی آبادی اثربررسی ویژگی های شرکای موسسات حسابرسی بر نوع گزارش و تعداد بندهای حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده ر بورس اوراق بهادار تهران 1395/06/29  
145 الهام خداکرمی تأثیر انتشار اخبار زیست محیطی روی قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1395/06/29  
146  حسن نژاد، سید احمد مدلسازی صورت های مالی  با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی 1395/07/04   
147

نسرین وحدتی هلان

تأثیر نوع اظهارنظر حسابرس بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1395/08/23  
148

حسن بختیاری

بررسی     تأثیر        چرخش    اجباری    و اختیاری    حسابرس    بر حق    الزحمه   حسابرسی   1395/11/04  
149

مریم حیرانی

تأثیر کیفیت حسابرسی     بر ارزشگذاری    سود  و اجزای   آن متوسط بازار سرمایه   1395/11/04  
150

رضا یونسی

بررسی تأثیر  اظهارنظر و رتبه موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار مربوط بودن اطلاعات حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1396/02/18  
151

توحید رحمانی

پیش زمینه شغلی و تجربه شرکای موسسات حسابرسی و خطای حسابرسی در شرکت ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1396/02/30  
152 سیده لیلا احمدی بررسی مدیریت سود در شرکتهای بورسی وشرکتهای غیر بورسی تابعه آنها 1396/04/03  
153

ابوالفضل علی آبادی

بررسی رابطه بین تأخیر در گزارش حسابرسی و خطای حسابرسی و نقش تعدیل گر مالیکیت خانوادگی 1396/06/20  
154

پیام قاسمی

  تأثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه بین کیفیت افشاء و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1396/06/20  
155

طاهر  مهر علی تبار

بررسی ارتباط مدیریت سود، سودپیش بینی نشده، درماندگی مالی و واکنش سهامداران به شواهد تجربی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1396/06/27  
156

بهروز مهر علی تبار فیروز جاه

بررسی  اولویت بندی مشکلات پیاده سازی استاندارد سرمایه گذاری ایران 1396/06/27  
157

مهرداد نباتی پور ماسوله

اثر رکود تورمی بر خطای حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی 1396/06/27  
158

عطیه پاکزاد

اثر سوگیری شناختی متخصصان حسابداری بر شناخت چسبندگی هزینه 1396/06/27  
159

ابوالفضل دادخواه جویباری

بررسی  تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر تصمیمیات سرمایه گذاران 1396/06/29