" پايان نامه های ریاضی مالی " " پايان نامه های ریاضی مالی "

موضوع

تاریخ دفاع

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

استفاده از تحلیل مولفه های اصلی به منظور تعیین  وزن در شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن در پیش بینی سری های زمانی

16/06/1395

922523003

شبنم سلطانیه

 

1

تببین مدیریت ریسک پرتفوی بهینه در مبنای ارزش در معرض خطر با استفاده از مدلهای پارامتریک (اقتصادسنجی) و ناپارامتریک(شبیه سازی مونت کارلو)

1395/06/29

931523010

منصوره سادات عمرانی

 

2

فرآیند لوی MTS و قیمت گذاری اختیارات اروپایی

1396/04/25

922523005

محمد مهدی عباسی

3

قيمت گذاري اختيارات اروپايي با استفاده از چند جمله اي هاي لژاندر

1396/06/28

931523001

پرویز    احمدی زاده

 

4

بكار گيري رويكرد استوار فازي در طراحي مدل رياضي بودجه ريزي عملياتي در وزارتخانه هاي ايران

1396/06/28

931623004

محیا  درمان

 

5

مقایسه لبخند های ناشی    از مدل تلاطع موضعی    و مدل    تلاطع     تصادفی     آلفا  ،   بتا    و رو

1396/06/28

931523004

سجاد تیرگر

 

6

رويكرد   تفاضلات  متناهي     براي    قيمت گذاري اختياري در مدل بيتس

1396/06/29

931523002

امیر  اسدزاده  فیض آبادی

7