پايان نامه های مديريت مالی پايان نامه های مديريت مالی

پايان نامه های مديريت مالی

 

ردي‍ف‌

پ‍دي‍د آورن‍ده‌

ع‍ن‍وان‌

س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‌

چکيده

1

م‍ل‍ص‍ق‍ی‌، ح‍س‍ي‍ن‌

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ وح‍دت‌ ب‍ودج‍ه‌ در ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍ج‍ل‍س‌ ب‍ر ف‍ع‍ال‍ي‍ت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ دول‍ت‌

[۱۳۸۰]

کليک کنيد

2

ج‍ع‍ف‍ری، م‍رت‍ض‍ی

ب‍ررس‍ی‌ ه‍زي‍ن‍ه‌ ف‍رص‍ت‌ در م‍دي‍ري‍ت‌ م‍ال‍ی‌ دول‍ت‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍ال‍ي‍ات‍ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ي‍م‌ (م‍ال‍ي‍ات‌ م‍ش‍اغ‍ل)

ت‍ي‍ر۱۳۸۰

کليک کنيد

3

ب‍ورد، اردش‍ي‍ر

ت‍اث‍ي‍ر م‍ال‍ي‍ات‌ ارزش‌ اف‍زوده‌ در اف‍زاي‍ش‌ درآم‍ده‍ای‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ دول‍ت‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ی‌ آن‌ ب‍ا م‍ال‍ي‍ات‍ه‍ای‌ غ‍ي‍رم‍س‍ت‍ق‍ي‍م

ش‍ه‍ري‍ور۱۳۸۱

کليک کنيد

4

پ‍ورک‍ارگ‍رت‍ف‍ت، ع‍ل‍ی

ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ در ف‍رآي‍ن‍د ت‍ح‍ول‌ ن‍ظام‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ ک‍ش‍ور

ش‍ه‍ري‍ور۱۳۸۱

کليک کنيد

5

ت‍ق‍ی‌زاده، خ‍دي‍ج‍ه

چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ودن‌ م‍ن‍اطق‌ آزاد اي‍ران‌ در ج‍ذب‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ي‍م‌ خ‍ارج‍ی

ت‍ي‍ر۱۳۸۱

کليک کنيد

6

ن‍ج‍ات‌ ب‍خ‍ش، م‍ح‍م‍د

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ک‍اه‍ش‌ ه‍زي‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ وص‍ول‌ م‍ال‍ي‍ات‌ در اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان. ب‍ا ت‍اک‍ي‍د ب‍رم‍اده‌ ۱۰۴ ق. م. م.

آب‍ان۱۳۸۰

کليک کنيد

7

م‍ه‍دل‍و، ب‍ه‍روز

ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ اث‍ر درآم‍دی‌ در رس‍ي‍دگ‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍راس‌ م‍ال‍ي‍ات‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ (ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی‌ ص‍ن‍ف‌ طلا ف‍روش‍ی‌ در اداره‌ ک‍ل‌ م‍ال‍ي‍ات‍ه‍ای‌ ش‍رق‌ ت‍ه‍ران)

۱۳۸۱

کليک کنيد

8

اع‍ل‍م‍ش، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ص‍ورت‍ح‍س‍اب‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ودج‍ه‌ در ادای‌ م‍س‍ول‍ي‍ت‌ پ‍اس‍خ‍گ‍وي‍ی‌ و ارزي‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد دول‍ت

ش‍ه‍ري‍ور۱۳۸۱

کليک کنيد

9

س‍ع‍ي‍دی، ح‍س‍ي‍ن‍ع‍ل‍ی

ب‍ررس‍ی‌ ق‍وان‍ي‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ی‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌ و ت‍اث‍ي‍ر آن‌ ب‍ر روش‌ ح‍س‍اب‍داری‌ دول‍ت‍ی

۱۳۸۱

کليک کنيد

10

اب‍ری، داود

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ی‌ م‍ک‍ان‍ي‍زم‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ام‍وال‌ م‍ن‍ق‍ول‌ دول‍ت‍ی‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍دي‍ري‍ت‌ م‍ال‍ی

۱۳۸۱

کليک کنيد

11

زرگ‍ری، ش‍ع‍ب‍ان

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر ق‍ان‍ون‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ ب‍ر ع‍دم‌ ت‍ام‍ي‍ن‌ ه‍زي‍ن‍ه‌ه‍ای‌ دول‍ت‌ از طري‍ق‌ درآم‍ده‍ای‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌ (ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی)

۱۳۸۱

کليک کنيد

12

غ‍ف‍ارزاده، اح‍م‍د

ارزي‍اب‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ق‍دی‌ در ش‍ن‍اس‍اي‍ی‌ و گ‍زارش‍گ‍ری‌ درآم‍ده‍ای‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ دول‍ت

۱۳۸۱

کليک کنيد

13

ک‍اش‍ان‍ی، م‍ه‍ران

ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ درج‍ه‌ دس‍ت‍ي‍اب‍ی‌ م‍ع‍اف‍ي‍ت‌ م‍ال‍ي‍ات‍ی‌ م‍وض‍وع‌ م‍اده‌ ۱۳۲ ق‍ان‍ون‌ م‍ال‍ي‍ات‍ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ي‍م‌ ب‍ه‌ اه‍داف‌ پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ ش‍ده‌ در ب‍خ‍ش‌ ت‍ول‍ي‍د

۱۳۸۲

کليک کنيد

14

گ‍ل‌ م‍ح‍م‍دی، ع‍ل‍ي‍رض‍ا

ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ دول‍ت‍ی‌ اي‍ران‌ در ث‍ب‍ت‌ ام‍وال‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ اس‍ت‍ه‍لاک‌ داراي‍ی‌ ه‍ا و ارائ‍ه‌ پ‍ي‍ش‍ن‍ه‍اده‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍دي‍ري‍ت‌ م‍ال‍ی

۱۳۸۱

کليک کنيد

15

ع‍ال‍ي‍ش‍ون‍دی، ع‍ب‍دال‍ل‍ه

ب‍ررس‍ی‌ آث‍ار ت‍غ‍ي‍ي‍ر ح‍د ن‍وس‍ان‌ ق‍ي‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران

ف‍روردي‍ن۱۳۸۸

کليک کنيد

16

بابالويان ،شهرام

آزمون شکل ضعيف کارآيی بورس اوراق بهادار تهران (بررسی زير مجموعه های بازار)

1388

کليک کنيد

17

جولا،جعفر

بررسی رابطه اهرم مالی با ريسک سيستماتيک شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(1380-1386)

1388

کليک کنيد

18 مسجدموسوی، سجاد بررسی رابطه بين نقدشوندگی دارايی ها و نقد شوندگی سهام در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1389 کليک کنيد
19 کريمی، محمدباقر بررسی سهام برنده و بازنده بر حجم معاملات 1389 کليک کنيد
20 ترابی، رضا بررسی تاثير سياست های پولی بانک مرکزی بورس اوراق بهادار تهران 1389 کليک کنيد
21 مقدسيان، ايمان ارزيابی عملکرد صندوق های سرمايه گذاری مشترک در ايران 1389 کليک کنيد
22 ساده وند، محمدجواد بررسی بازده اضافی استراتژی شتاب سود و قيمت در بورس اوراق بهادار تهران 1389 کليک کنيد
23 غلامحسين زاده،حسين بررسی رابطه ميان حاکميت شرکتی با عملکرد شرکتها در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1389 کليک کنيد
24 صادقی باطانی، محسن بررسی تغييرات سقف و کف قيمت های سهام به عنوان نقطه مرجع و اثر آن بر حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران 1388 کليک کنيد
25 کريمی، مهدی بررسی قيمت گذاری صرف نقدشوندگی، اندازه، ارزش و ريسک بازار در بورس اوراق بهادار تهران 1389 کليک کنيد
26 ابراهيمی قلعه حسن،رضا انتخاب پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنيک تحليل پوششی داده ها 1389 کليک کنيد
27 دريابر، عبدالله عوامل تعيين کننده ساختار سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران 1389 کليک کنيد
28 کچويی، حميدرضا بررسی رابطه بين دوره نگه داری سرمايه گذار با ويژگی های سهام 1389 کليک کنيد
29 حسينی، سميه بررسی ساختار سرمايه شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبر اساس تئوری های هزينه نمايندگی، سلسله مراتبی و دادوستد ايستا 1389 کليک کنيد
30 قاسمی، حسن بررسی تاثير ساختار سرمايه روی رابطه نسبت P/E 1389 کليک کنيد
31 قمی، طاهره بررسی تاثير سياست تقسيم سود بر نرخ رشد سود هر سهم، بازده، و ارزش بازار سهام شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار 1389 کليک کنيد
32 محزون، نيما بررسی ارتباط ميان ويژگی‌های فردی، حرفه‌ای، و شخصيتی با تورش‌های رفتاری متداول در ميان مديران سرمايه‌گذاری و فعالان بازار سرمايه ايران 1389 کليک کنيد
33 مقدمی، يوسف بررسی عوامل مؤثر بر کسب بازده اضافی ناشی از حضور در مجمع
عمومی عادی ساليانه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران
1389 کليک کنيد
34 گودرزی،مهدی آزمون اثرات تورش های رفتاری سرمايه گذاران بر کارايی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روند و ثبات در عملکرد مالی شرکت‌ها 1376-1385 1388 کليک کنيد
35 عليمردانی، الهام بررسی محتوای اطلاعاتی نوسانات توضيح داده نشده
در بورس اوراق بهادار تهران
1390 کليک کنيد
36 سرابندی، نريمان بررسی رابطه بين بازده مازاد سهام با سود هر سهم پيش‌بينی شده، نسبت قيمت به درآمد هر سهم، نسبت گردش حجم معاملات و معاملات عمده در بورس اوراق بهادار تهران 1389 کليک کنيد
37 اکبرزاده،محمدرضا ارائه مدلی جهت بهينه سازی اقلام ترازنامه با استفاده از رويکرد برنامه ريزی آرمانی (مطالعه موردی بانک پارسيان) 1389 کليک کنيد
38 دليريان، هادی بررسی حباب قيمتی در بورس اوراق بهادار تهران 1389 کليک کنيد
39 عراقی، مجتبی ارزيابی عملکردشرکتهای سرمايه گذاری پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران برمبنای نظريه مدرن پرتفوی(MPT) ونظريه پست مدرن پرتفوی(PMPT) 1389 کليک کنيد
40 عسگری، مهدی بررسی اثر مالکيت نهادی بر عملکرد شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران بهمن 1389 کليک کنيد
41 خرم نيا، نويد بررسی محتوی اطلاعاتی افشای اطلاعات سود شرکت ها و اثر آن بر نقد شوندگی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران 1390 کليک کنيد
42 رضائيان، علی بررسی تاثير خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طريق بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه سالهای 82-89) 1390 کليک کنيد
43 عسگری فيروزجانی، احسان بررسی آثار توقف موقت معاملات در بورس اوراق بهادار تهران 1389 کليک کنيد
44 ملکی صيدآبادی امين، ارزيابی توان تبيين معيارهای ريسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران 1390 کليک کنيد
45 نوحی حفظ آباد،رضوانعلی

مقاسه عملکرد مدل قيمت گذاری دارايی سرمايه ای

(CAPM) با مدل سه عاملی فاما و فرنچ در تبيين بازده مورد انتظار سهام شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1390 کليک کنيد
46 جنگجو برازجانی، الهام بررسی مقايسه ای رفتار توده واری آگاهانه ميان بازار اوراق بهادار تهران و بازارهای نوظهور و توسعه يافته 1390 کليک کنيد
47 حسين زاده گوهری، حميد بررسی تاثير درآمدهای ارزی(نفتی و غيرنفتی) بر شاخص نقدی و قيمت (TEDPIX) بورس اوراق بهادار تهران 1389 کليک کنيد
48 فاروقی، حميد بررسی رابطه بين ويژگيهای شرکت و بازده سهام طی دوره های ريزش در بورس اوراق بهادار تهران 1390 کليک کنيد
49 شهبازی، داود سنجش عملکرد صندوق های سرمايه گذاری سهام با استفاده از روش های نوين (شواهد تجربی: بورس اوراق بهادار تهران) 1390 کليک کنيد
50 محسنی،حسين بررسی رابطه بين ساختار بازار و ساختار سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران 1390 کليک کنيد
51 فياضی،سياوش بررسی رابطه فصلهای سال و حجم معاملات با بازدهی استراتژی ممنتوم در بورس اوراق بهادار تهران 1390 کليک کنيد
52 صادقی دمنه، رحيم رابطه قيمت گذاری کمتر از حد و نقد شوندگی سهام شرکت بعد از عرضه عمومی اوليه در بورس اوراق بهادار تهران 1390 کليک کنيد
53 رضايی مقدم، امين بررسی رابطه نقدشوندگی و اهرم با بازدارنده بلند مدت عرضه های عمومی اوليه در بورس اوراق بهادار تهران 1390 کليک کنيد
54 صفار، سکينه بررسی اثر تغييرات حد نوسان قيمت سهام بر نوسانات توضيح داده نشده سهام در بورس اوراق بهادار تهران 1391 کليک کنيد
55 مسلمی، حسين بررسی مقايسه ای عملکرد شرکت های سرمايه گذاری پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس روش تحليل پوششی داده ها و هم سنجی آن با شاخص های ترينر، جنسن و شارپ 1390 کليک کنيد
56 اسدی اهرنجانی، بابک بررسی رابطه بين نقدشوندگی سهام با عملکرد شرکت و چرخه تجاری دربورس اوراق بهادار تهران 1391 کليک کنيد
57 اکبری پشم،زهرا بررسی و آزمون پديده شتاب در شرايط رونق و رکود بازار در شرکت های پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران 1391 کليک کنيد
58 قربانی، محمدناصر تاثير توقف معاملات بر نوسان پذيری قيمت و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران 1390 کليک کنيد
59 مهدی، محمد ارزيابی کارايی شعب بانک حکمت ايرانيان با ترکيبی از شبکه عصبی و DEA 1391 کليک کنيد
60 اسمعيلی، محمد بررسی تاثير نگهداری وجوه نقدی مورد انتظار بر عملکرد آتی و بازده سهام در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1390 کليک کنيد
61 صالح پور، زهرا بررسی رابطه نوسان قيمت با حجم معاملات و تعداد موقعيت های تعهدی باز قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ايران 1391 کليک کنيد
62 شکوری، ابوالفضل بررسی تاثير نرخ تورم و نرخ ارز بر نقدشوندگی سهام 1391 کليک کنيد
63 روستايی حسين آبادی ، محمد بررسی فرضيه ی افشای راهبردی در بورس اوراق بهادار تهران 1391 کليک کنيد
64 غفاری، حامد بررسی تاثير خصوصی سازی بر کارايی شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحليل پوششی داده ها (EDA) 1391 کليک کنيد
65 زاهدی جمال آباد، يوسف بررسی پويايی معاملات سرمايه گذاران حقيقی و نهادی در بورس اوراق بهادار تهران 1391 کليک کنيد
66 يکتا، عباس ارزيابی کارايی نسبی بانک های خصوصی با روش تحليل پوششی داده ها و مقايسه آن با روش نسبت های مالی 1391 کليک کنيد
67 غفوريان، احسان رتبه بندی شرکت های برتر و عوامل موثر بر انتخاب آنها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از فرآيند تحليل شبکه ای فازی FANP 1391 کليک کنيد
68 نجفی، مجيد بررسی عوامل موثر بر سودآوری شرکت های بيمه در ايران 1391 کليک کنيد
69 امينی، حيدر ارزيابی ريسک اعتباری بر مبنای عملکرد مالی و عملياتی شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1391 کليک کنيد
70 ايزدی، محسن بررسی رابطه بين ريسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران : اثر شتاب و ريسک نقدشوندگی 1391 کليک کنيد
71 عرازپور، ابوبکر بررسی تاثير راهبری شرکتی بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1390 کليک کنيد
72 رجب بلوکات، محسن امکان سنجی به کارگيری قراردادهای سواپ نکول اعتباری از نظر مالی و فقهی در نظام مالی جمهوری اسلامی ايران 1391 کليک کنيد
73 زمانی، عليرضا رتبه بندی بانک های تجای با استفاده از مدلهای TOPSIS/DEA,DEA و رويکرد اندرسون - پيترسون بر پايه شاخص های مالی 1390 کليک کنيد
74 شاهينی، صفورا تاثير رفتار توده وار سرمايه گذاران بر نوسان پذيری قيمت قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالای ايران 1391 کليک کنيد
75 آقا شيخ حسين محرر،بابک بررسی دو الگوی تئوری توازن ايستا و تئوری ترجيحی در تبيين ساختار سرمايه شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1391 کليک کنيد
76 محمدزادگان، هادی رابطه بين زمان تا سررسيد و نوسان پذيری قيمت قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالای ايران 1391 کليک کنيد
77 افشار، محسن ارزيابی عملکرد شرکت های سرمايه گذاری پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از روش های نوين و مقايسه آن با روش شارپ 1391 کليک کنيد
78 باغبان، فاضل مقايسه مدل تصميم گيری چندمعياره ويکور با مدل قيمت گذاری دارايی های سرمايه ای برای انتخاب پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران 1391 کليک کنيد
79 شاهينی، محمد بررسی رابطه بين حجم معاملات در بورس و نرخ سود سپرده های کوتاه مدت بانکهای دولتی در شرايط بازار متقارن و نامتقارن مالی 1389 کليک کنيد
80 طاهری، امير بررسی تصميمات سرمايه گذاری شرکت های پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران از ديدگاه تئوری چشم انداز (PROSPECT THEOTY) 1391 کليک کنيد
81 يعقوبی، وحيد بررسی مقايسه ای توان معيارهای سنتی و جديد محاسبه ناپايداری سود در پيش بينی بازده شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1391 کليک کنيد
82 غلامی، جعفر بررسی رابطه ی نقدشوندگی نسبی بازار و بازده اضافی سهام شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1391 کليک کنيد
83 صالحی اسکندری، جلال رتبه بندی شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنيکهای تصميم گيری چند معياره ( تحليل سلسله مراتبی فازی) 1391 کليک کنيد
84 موسوی، حبيب بررسی روشهای قيمت گذاری قراردادهای آتی سکه بهار آزادی در بورس کالای ايران 1391 کليک کنيد
85 علی محمدی، ميثم بررسی تاثير معاملات اشخاص نهادی و غير نهادی در بروز اثر ربايش بر دامنه حد نوسان قيمت در بورس اوراق بهادار تهران 1392 کليک کنيد
86 آرم‍ان، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر اف‍زودن‌ داراي‍ی‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ در ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد پ‍ورت‍ف‍وی‌ م‍ت‍ش‍ک‍ل‌ از س‍ه‍ام 1392 کليک کنيد
87 ب‍ی‌ م‍راک، ع‍ب‍دال‍س‍ت‍ار ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ن‍ق‍د ش‍ون‍دگ‍ی‌ و ران‍ش‌ ق‍ي‍م‍ت‌ پ‍س‌ از اع‍لان‌ س‍ود در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران 1391 کليک کنيد
88 م‍رادی، م‍ح‍م‍د ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ري‍س‍ک‌ ن‍ق‍دي‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران 1392 کليک کنيد
89 ح‍س‍ي‍ن‍ی، اف‍ت‍خ‍ار س‍ادات ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر ن‍وس‍ان‍ات‌ ش‍اخ‍ص‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ر ب‍ازده‍ی‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاری‌ در طلا 1392 کليک کنيد
90 خ‍وش‌ رف‍ت‍ار، ع‍ل‍ی رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‍ه‍ای‌ ال‍ت‍ره‌ ت‍رای‌ و ت‍اپ‍س‍ي‍س‌ ب‍ر پ‍اي‍ه‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی 1391 کليک کنيد
91 س‍ع‍دآب‍ادی، م‍ي‍لاد ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ای‌ ک‍اراي‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ پ‍ارام‍ت‍ري‍ک‌ و ن‍اپ‍ارام‍ت‍ري‍ک‌ در س‍ن‍ج‍ش‌ ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ خ‍طر ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران 1392 کليک کنيد
92

تقوی، مهدیس

ارزیابی ترکیبی پیش بینی روند بازار سهام و انتخاب پرتفوی مبتنی بر تئوری های سیستم خاکستری و مجموعه راف 1395/04/31 -
93

قره باغی ،هادی

بررسی عملکرد صندوق شاخصی بهبودیافته با استفاده از الگوریتم تکامل دیفرانسیلی 1395/06/28 -
94

ایروانی محمدآبادی، علیرضا 

پذیرش ریسک در تصمیمات مالی با توجه به عوامل روانشناختی : نقش میانجی گر زیان گریزی 1395/06/29 -
95

منصور خاکی، شاهین

ارزیابی عملکرد شاخص های بتای هوشمند 1395/06/31 -
96

شجاعی زاده؛ ملیحه

رابطه بین بازده مورد انتظار با تغییرات سرمایه گذاری و سود آوری مورد انتظار 1395/07/05 -
97 سادات عمرانی ، منصوره تببین مدیریت ریسک پرتفوی بهینه در مبنای ارزش در معرض خطر با استفاده از مدلهای پارامتریک (اقتصادسنجی) و ناپارامتریک(شبیه سازی مونت کارلو)
1395/06/29 -
98 خادمی، سمانه    بررسی   عوامل   تأثیرگذار   بر رفتار   مدیریت مالی   شخصی    1395/11/06 -
99 کریم خانی، مهرداد بررسی   و رتبه   بندی   عوامل   مؤثر   بر نوآوری  شرکت های  حمایت شده توسط   صندوق های سرمایه گذاری مخاطره پذیر   و شتاب  دهنده ها 1395/11/12 -
100

علی محمدی پیرسرائی،شیما

شناسایی   و رتبه بندی  مؤثر بر موفقیت  جمع سپاری مالی  در ایران   1395/11/12 -
101

ابراهیمی، عباس

بررسی   تأثیر   ویژگی های   شخصیتی   سرمایه گذاران    بر عملکرد   سرمایه گذاری   با نقش میانجی  سوگیری های  موشکافه ای
1395/11/12 -
102 عزیزی، زینب تأثیر   مدل   قیمت   دارایی   پایه   در مدیریت   ریسک   اعتباری   1395/11/13 -
103

خوبانی،فاطمه

بررسی   تأثیر    خودکارآمدی   مالی   بر رفتار   مالی 1396/02/18 -
104 حاجی زاده، بابک مقایسه عملکرد   نظریه قیمت گذاری آربیتراژ مبتنی  بر ریسک نامطلوب و مدل بیتای پاداشی در پیش بینی بازده سهام
                                                                                                                                                شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1396/03/10  
105

اشرفی وایقان، سولماز

تأثیرعوامل  شخصیتی بر خرید اعتباری اعطایی  توسط کارگزاران 1396/06/27  
106 ساداتی، اکرم سادات بررسي رفتار توده اي مبتني بر واريانس موزون مقطعي در بورس اوراق بهادار تهران 1396/06/28  
107

سلیمان پور، آزاده

ارتباط بین ادوار تجاری و ساختار سرمایه 1396/06/29  
108 یاسینی،پوریا اندازه گیری ارزش دارایی های نامشهود 1396/06/29  
109 پاکباز، محمود بررسی قدرت پیش بینی سیگنال های تحلیل تکنیکال قبل و بعد از اعلان سود 1396/06/29  
110 سلملیان،سحر بنای تاریخی با بقای بنیادی در بورس اوراق بهادار تهران 1396/06/29  
111 غیاثی، حسین تأثیر اهرم و نقدینگی بر مدیریت سود و سرمایه در بانک های فعال در بازار سرمایه ایران 1396/06/29