پايان نامه های مهندسی مالی پايان نامه های مهندسی مالی

 

 

پايان نامه های مهندسی مالی

 

رديف

پديدآورنده

عنوان

شماره راهنما

سال تحصيلی

چکيده

1

کاظمی، معين

محاسبه ارزش در معرض ريسک با استفاده از نظريه ارزش فرين

EF1

1391

کليک کنيد

2

آدمی، محسن

بررسی پيش بينی پذيری ريسک شاخص های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم ريزش مورد انتظار

EF2

1391

کليک کنيد

3

تابعی، محمدامين

کاربرد مدلسازی فازی جهت پيش بينی هزينه و جريان نقدينگی پروژه

EF3

1391

کليک کنيد

4

نريمانی، رضا

کاربرد شبکه عصبی و برنامه ريزی تصادفی در بهينه سازی چند دوره ای پر تفوی

EF4

1391

کليک کنيد

5

خموشی، محمدرضا

مقايسه عملکرد مدل ريسک و مدل های نوع گارچ در پيش بينی ريسک بازار ارز ايران با استفاده از روش ارزش در معرض خطر مشروط

EF5

1391

کليک کنيد

6

نجفی، جلال

ارزيابی پرتفوی پروژه های تحقيق و توسعه با رويکرد اختيار معامله واقعی فازی

EF6

1391

کليک کنيد

7

کرمعلی پور شاهمراد محله، سعيده

واکنش بازار سهام نسبت به اعلاميه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران

EF7

1391

کليک کنيد

8

زارع فضل اللهی، فروغ

ارائه رويکرد هسته - پيرو استوار جهت انتخاب سبد سهام

EF8

1390

کليک کنيد

9

محبی، ندا

بررسی تاثير همزمان ساختار سرمايه و بازدهی سهام بر يکديگر در بورس اوراق بهادار تهران

EF9

1391

کليک کنيد

10

دهقان منشادی، کاظم

کاربرد الگوريتم ژنتيک و شبکه های عصبی مصنوعی در بهبود سياستهاي معملاتی مبتنی بر تحليل تکنيکال

EF10

1391

کليک کنيد

11

ياراحمدی، مهدی

بررسی دنباله پهن در بورس اوراق بهادار تهران

EF11

1391

کليک کنيد

12

ايرانی قره شيران، الهام

بهينه سازی سبد سهام با معيارهای مختلف سنجش ريسک با استفاده از الگوريتم جستجوی ممنوعه

EF12

1391

کليک کنيد

13

گنجه ای، حميد

بررسی موفقيت سيستم معاملات بر خط در بورس اوراق بهادار تهران

EF13

1391

کليک کنيد

14

خدادادی بهلولی، محمد

مديريت پويای سبد سهام با استفاده از يادگيری تقويتی

EF14

1391

کليک کنيد

15

قندهاری، مريم

پيش بينی قيمت اختيار معاملات با استفاده از سيستم های عصبی فازی

EF15

1391

کليک کنيد

16

ثريا، ندا

ارائه روشی جهت مدلسازی رويکرد توزيع ضرر در موسسات مالی ايران

EF16

1391

کليک کنيد

17

الزامی، محسن

ارائه مدل بهينه سازی سبد سهام با بيمه نمودن همزمان آن

EF17

1391

کليک کنيد

18

جعفرزاده اندبيل، احسان

روش NSGA11 و توابع هدف متراکم برای بهينه سازی تابع چندهدفه سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران

EF18

1391

کليک کنيد

19

داداشی، آرش

مقايسه بهينه سازی سبد سهام با الگوريتم ژنتيک مبتنی بر پيش بينی با روش کلاسيک

EF19

1391

کليک کنيد

20

دهقان، نرجس

مقايسه کارايی روش فيلتر کالمن با روش CAPM شرطی در تخمين بتا در بورس اوراق بهادار تهران

EF20

1391

کليک کنيد

21

صادقی، عبدالناصر

بررسی عملکرد صندوق های سرمايه گذاری مشترک با استفاده از مدل ناپارامتريک DPEI

EF21

1392

کليک کنيد

22

کبودان، محمدرضا

پيش بينی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت ها با استفاده از مدل ارزش گذاری اولسون بر اساس اجزای درآمدها، اقلام تعهدی و جريان های نقدی

EF22

1391

کليک کنيد

23

س‍الاری‌، ن‍وش‍ي‍ن‌

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ ق‍ي‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ و س‍ي‍اس‍ت‌ ت‍ق‍س‍ي‍م‌ س‍ود م‍ت‍اث‍ر از س‍ه‍ام‌ داران‌ ن‍ه‍ادی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

EF23

1392

کليک کنيد

24

ن‍ص‍رت‍ی‌، ه‍اش‍م‌

م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍وزي‍ع‌ ه‍ای‌ پ‍اي‍دار و ک‍لاس‍ي‍ک‌ در ت‍خ‍م‍ي‍ن‌ ذخ‍ي‍ره‌ س‍رم‍اي‍ه‌ ري‍س‍ک‌ ع‍م‍ل‍ي‍ات‍ی‌

EF24

1392

کليک کنيد

25

ع‍زي‍زی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا

ارزي‍اب‍ی‌ ري‍س‍ک‌ اع‍ت‍ب‍اری‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍داق‍ل‌ م‍رب‍ع‍ات‌ م‍اش‍ي‍ن‌ ب‍ردار پ‍ش‍ت‍ي‍ب‍ان‌ ب‍ا ب‍ه‌ ک‍ار گ‍ي‍ری‌ ال‍گ‍وري‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ي‍ک‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ان‍ت‍خ‍اب‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ا

EF25

1392

کليک کنيد

26

خ‍س‍روی‌، ن‍ادي‍ا

ب‍ررس‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ ن‍وي‍ن‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ و ت‍اث‍ي‍ر آن‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ان‍ک‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ رگ‍رس‍ي‍ون‍ی‌

EF26

1391

کليک کنيد

27

ف‍لاح‌ طل‍ب‌، ح‍س‍ي‍ن‌

پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ی‌ ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ ري‍س‍ک‌ پ‍ذي‍ری‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ت‍ئ‍وری‌ م‍ق‍دار ف‍ري‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وري‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ف‍را اب‍ت‍ک‍اری‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا روش‍ه‍ای‌ س‍ن‍ت‍ی‌

EF27

1392

کليک کنيد

28

ع‍ظي‍م‍ی‌، پ‍ي‍م‍ان‌

ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ ه‍وش‍م‍ن‍د ه‍ي‍ب‍ري‍دی‌ رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ اع‍ت‍ب‍اری‌ م‍ت‍ق‍اض‍ي‍ان‌ دري‍اف‍ت‌ ت‍س‍ه‍ي‍لات‌ ب‍ان‍ک‍ی‌

EF28

1392

کليک کنيد

29

اک‍ب‍ری‌، ص‍م‍د

ت‍ش‍ک‍ي‍ل‌ ص‍ن‍دوق‌ س‍ه‍ام‌ ش‍اخ‍ص‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وري‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ي‍ک‌

EF29

1392

کليک کنيد

30

حسنی راد، احسان

ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ س‍ب‍د س‍ه‍ام‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وري‍ت‍م‌ ت‍ک‍ام‍ل‍ی‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ چ‍ن‍د ه‍دف‍ه‌

EF30

1392

کليک کنيد

31

تکلو، مهسا

م‍دل‍س‍ازی‌ ري‍س‍ک‌ ع‍م‍ل‍ي‍ات‍ی‌ ب‍ان‍ک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍ي‍زی‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ب‍ان‍ک‌ س‍پ‍ه‌)

EF31

1392

کليک کنيد

32

حبيبی،‌ علی

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارب‍رد ت‍ئ‍وری‌ م‍ق‍دار ف‍ري‍ن‌ در ت‍خ‍م‍ي‍ن‌ س‍رم‍اي‍ه‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ ري‍س‍ک‌ ع‍م‍ل‍ي‍ات‍ی‌

EF32

1392

کليک کنيد

33

رحيمی فر، محمدايمان

اراي‍ه‌ م‍دل‌ پ‍وي‍ای‌ ب‍ازار م‍ال‍ی‌ ب‍ا ع‍ق‍اي‍د ن‍اه‍م‍گ‍ن‌ و اطم‍ي‍ن‍ان‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ح‍الات‌

EF33

1392

کليک کنيد

34

آذری قره لر، آذر

مقایسه  رویگردهای اندازه گیری ریسک   سیستمیک در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

921521008 1395/06/21 -
35 حبیبی،ثمر

مقایسه سودآوری استراتژی معاملات جفتی بین طبقات مختلف دارایی

921521001 1395/06/16 -
36

نجف پور، میثم

ترکیب   تحلیل کمّی و بنیادی : رویکرد کمّی – بنیادی ( کوانتامنتال)

911621012 1395/06/23 -
37

خورشیدی، زهرا

ارائه مدل هشدار سریع مالی در صنایع خودرو و ماشین آلات بورس اوراق بهادار تهران و بررسی کارایی آن

921521003 1395/06/31 -
38

گلقندشتی، مریم

تأثیر منابع تأمین مالی بر شرکت های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

921621003 1395/06/31 -
39

شریفی، آذین

قرارداد انگیزشی بهینه برای سرمایه گذاری خطرپذیر تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی

931521017 1395/07/05 -
40

ساعدی فر،خاطره

استراتژی انجام معاملات بهینه   رویکرد  شبیه سازی  عادل گرا

921620002 1395/07/07 -
41 ولیدی، علیرضا

ارائه الگوریتم متوازن سازی   مجدد کارا  و مقیاس پذیر  برای   پرتفوی های  بهینه سرمایه گذاری

921521007 1395/10/28 -
42 رفیعی، سعید

بی قاعدگی  اقلام   تعهدی  در بورس  اوراق  بهادار  تهران

931521009 1395/11/12 -
43 آقاجانی ، فائزه

بررسی عوامل موثر  بر قیمت  مسکن با استفاده از مدل  هدانیک قیمت   (Hpm)

921521013 1395/11/12 -
44

موسوی نسب ، الهام سادات

محاسبه ارزش در معرض ریسک با استفاده از رویکرد ترکیبی آنالیز چند فرکتالی و نظریه ارزش فرین

 

9216210004 1396/03/06 -
45 حسین پور، علی

بررسی تأثیر سیاستهای پولی بر میزان انباشت مطالبات غیر جاری بانک ها با رویکرد پویایی های سیستم

 

9215210002 1396/04/27 -
46 پور مقدم، شکیبا

تأثیر ریسک و رقابت بر سود آوری نظام بانکی

 

931521015 1396/06/22 -
47 دلیران ، سید مازیار

بهینه سازی سبد سهام به شیوه فازی و با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری جست و جوی ناخودآگاه

 

931521004 1396/06/28  
48

رضایی ، شقایق

بررسی اثر تقدم – تأخر در بورس اوراق بهادار تهران

 

931521004 1396/06/28  
49

 

جعفرپور رضایی، سید حسین

استراتژی بهینه قرارداد سرمایه گذاری خطر پذیر با رویکرد عقلانیت محدود شده 931521006 1396/06/29  
50

 

ادیب مهر، شهاب الدین

مدل سازی  پویای  صندوق  شاخصی  با استفاده از  الگوریتم هیبریدی  تبرید  شبیه سازی شده    و        بهینه سازی تجمعی  ذرات 921521006 1396/06/29  
51

 

کاظمی سنگسرکی، فاطمه

محاسبه صرف ریسک عملیاتی بانک های پذیرفته شده در بورس ایران 931521012 1396/06/29  
52

عامری، محمدحسین

بررسی دمرآنی در انجام معاملات عمده و بلوکی در بازار بورس اوراق بهادار تهران 931521010 1396/06/29  
53

 

حسن زاده، میثم

محاسبه مرز نکول بهینه در مدل ساختاری kmv با رویکردی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک 931621006 1396/06/29  
54

 

تقوی ، امیرحسین

مطالعه و بررسی ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ارزشگذاری اختیار معامله ی مانع 931621006 1396/06/29  
55

 

آشوری، فرح

بهینه سازی پارامتر های اندیکاتور های تکنیکال برای داده های درون روزی با استفاده از الگوریتم الهام گرفته از پدیده های نوری : مطالعه موردی بورس تهران 931521002 1396/06/29  
56

 

 

       
57

 

 

       
58