مدیرگروه محترم حسابداری مدیرگروه محترم حسابداری

 

دانشیار
| مدیرگروه حسابداری  |
شماره تماس: 88942755
اتاق: دانشکده علوم مالی - ساختمان شماره 4- بلوک 3- طبقه 4
پست الکترونیکی:

مدیر محترم گروه مدیریت مالی و مهندسی مالی مدیر محترم گروه مدیریت مالی و مهندسی مالی

 

استادیار
| مدیر گروه مدیریت مالی و مهندسی مالی  |
شماره تماس: 88938384
اتاق: دانشکده علوم مالی - بلوک 3- طبقه 3
پست الکترونیکی: kamran.pakizeh@gmail.com

مدیر محترم گروه ریاضیات مالی مدیر محترم گروه ریاضیات مالی

 

دانشیار
| مدیر گروه ریاضی مالی  |
شماره تماس: 88938384
اتاق: دانشکده علوم مالی-بلوک 3- طبقه 3
پست الکترونیکی: Drmanteghi@khu.ac.ir