معاونت آموزشی دانشکده معاونت آموزشی دانشکده

نام: دکتر حجت روح الهی
سمت: معاونت آموزشی دانشکده علوم مالی
دفتر: ساختمان شماره 4 بلوک 3 طبقه دوم
تلفن: 88938384
پست الکترونيک: rooholahi@khu.ac.ir