معاونت پژوهشی معاونت پژوهشی

   نام: دکتر زهرا دیانتی دیلمی
   سمت: معاونت پژوهشی دانشکده علوم مالی
   دفتر: ساختمان شماره 4 بلوک 3 طبقه چهارم
   تلفن: 88942755
   پست الکترونيک: dianati@khu.ac.ir