کتب منتشره اساتید کتب منتشره اساتید

 

عنوان کتاب

تصویر روی جلد

عنوان : روش پژوهش در حسابداری : راهنمای علمی برای نگارش مقاله با رویکرد مجلات معتبر بین المللی

نویسنده : دکتر فخر الدین محمدرضائی

سال چاپ : 1396

 

 

عنوان : رهنمود عملی مدیریت مالی سازمانهای مردم نهاد

نویسنده : امیر ابراهیم زاده و دکتر محسن تنانی

سال چاپ : 1395

عنوان : حسابداری دولتی

نویسنده : حسین حسینی عراقی

سال چاپ : 1395

 

 

 

عنوان :درک رشد اقتصادی- نظریه و آزمودن نوین

مترجم: دکترناصر فرشاد گهر،فرناز بادپر

سال چاپ : 1394

عنوان :اصول حسابداری (1) بادیدگاه اخلاقی

نویسنده: دکتر زهرا ديانتی ديلمی

سال چاپ : 1394

فهرست مطالب کتاب را از اینجا دانلود نمایید

 

 

 

 

عنوان :روش تحقیق در حسابداری

راهنمای عملی برای نگارش پایان نامه و مقاله

نویسنده: دکتر زهرا ديانتی ديلمی

سال چاپ :1394

فهرست مطالب کتاب را از اینجا دانلود نمایید

عنوان: حسابداری برای مدیران

تالیف و ترجمه : دکتر زهرا ديانتی ديلمی

سال چاپ :1393

فهرست مطالب کتاب را از اینجا دانلود نمایید

 

 

 

عنوان :حسابداری برای بچه های حسابی

نویسنده: دکتر زهرا ديانتی ديلمی

سال چاپ : 1392

فهرست مطالب کتاب را از اینجا دانلود نمایید

عنوان :بايسته های پژوهش در علوم اجتماعی

نویسنده: دکتر ناصر فرشاد گهر

سال چاپ : 1392

 

 

عنوان :مجموعه مقالات همايش حسابداری ارزشی

نویسنده: دکتر زهرا ديانتی ديلمی

سال چاپ : 1392

 

 

عنوان :سياست انرژی در روابط بين الملل

نویسنده: دکتر ناصر فرشاد گهر

سال چاپ : 1392

 

 

 

عنوان :ايروبيک-حرکات کششی ونرمشی

نویسنده: احمد زاکانی

سال چاپ : 1392

عنوان :حسابداری دولتی-چاپ نهم

نویسنده: سيد حسين حسينی عراقی/ آقالو

سال چاپ : 1392 چاپ دهم

 

عنوان :حکمرانی مناسب در توسعه منطقه خاور ميانه وشمال آفريقا

نویسنده: دکتر ناصر فرشاگهر

سال چاپ : 1389

عنوان :مبانی وکاربرد کامپيوتر -چاپ اول

نویسنده: مهندس زرين اقبالی

سال چاپ : 1389

عنوان :اصول عمومی تربيت بدنی و ورزش(ويراست دوم)

نویسنده: احمد زاکانی

سال چاپ : 1389

عنوان :حسابرسی دولتی

نویسنده: سيد حسين حسينی عراقی

سال چاپ : 1388

 

 

 

عنوان :تاريخ فقه وفقهای شيعه از قرن ششم تا هشتم

نویسنده: دکترحجت روح اللهی

سال چاپ : 1388

 

عنوان :مجموعه سوالات ودروس کارشناسی ارشد حسابداری صنعتی وحسابداری (با انتشارات هيات)

نویسنده: عباس حسينی سهی

سال چاپ : 1388

 

عنوان :حسابداری صنعتی 2

نویسنده: حسينی سهی/عربی

سال چاپ : 1387

 

عنوان :روش تحقيق در ماخذ شناسی در علوم اجتماعی

نویسنده: دکتر ناصر فرشاد گهر/شهيدی

سال چاپ : 1385