جدول دروس کارشناسی ارشد مدیریت مالی جدول دروس کارشناسی ارشد مدیریت مالی

 

 

کارشناسی ارشد مديريت مالی

تعريف و هدف:

دوره کارشناسی ارشد مديريت مالی يکی از دوره های تحصيلی آموزش عالی است و هدف از تشکيل اين دوره آموزش نيروی انسانی متخصص شرکتهای دولتی و خصوصی است. در اين دوره دانشجويان با تئوريهای نوين مديريت مالی و کاربرد آن آشنا خواهند شد.

طول دوره و شکل نظام:

طول دوره حداکثر پنج نيمسال خواهد بود که شامل واحدهای نظری و پايان نامه خواهد بود.

تعداد واحدهای درسی:

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد مديريت مالی 32 واحد می باشد. علاوه بر دروس تخصصی و پايان نامه، دانشجويان موظفند دروس کمبود و پيش نياز را نيز تکميل نمايند.

به طور کلی دروس دوره کارشناس ارشد مديريت مالی در سه بخش به شرح ذيل پيشنهاد می شود.

الف- دروس کمبود: اين دروس بر حسب نوع مدرک کارشناسی و فاصله زمانی اخذ مدرک توسط گروه آموزشی برای هريک از دانشجويان به طور جداگانه تعيين می شود.

ب- دروس پيشناز: حداکثر 12 واحد

ج- دروس اصلی و تخصصی: اين دروس شامل 28 واحد دروس نظری و 4 واحد پايان نامه می باشد.

نقش و توانايی شرکت کنندگان:

شرکت کنندگان در اين دوره، علاوه بر آشنايی با مسائل نظری دانش مديريت مالی با زمينه های نوين در اين رشته و جايگاه آن در عرصه عمل آشنا خواهند شد. افزايش قدرت تحليل امور کاربردی با استفاده از افته های کاربردی از ويژگيهای اين دوره می باشد

 

جدول دروس کارشناسی ارشد رشته مديريت مالی

الف - درسهای اصلی

رديف

 

نام درس

تعداد واحد

پيشنياز

1

تجزيه وتحليل صورتهای مالی

3

-

2

مديريت مالی پيشرفته

2

*تجزيه و تحليل صورتهای مالی

3

بررسی موارد خاص درمديريت مالی

2

*مديريت مالی پيشرفته

4

حسابداری مديريت

2

-

5

بازار پول وسرمايه

2

-

6

مديريت سرمايه گذاری وارزيابی اوراق بهادار

2

-

7

سازمانهای پولی ومالی

2

*مديريت مالی پيشرفته

*بازار پول وسرمايه

8

مديريت سرمايه گذاری پيشرفته

2

*مديريت سرمايه گذاری وارزيابی اوراق بهادار

9

سيستمهای اطلاعات مديريت

2

-

10

پژوهش عملياتی پيشرفته

2

-

11

سمينارمالی

2

-

12

تئوريهای مديريت پيشرفته

2

-

13

اقتصاد مديريت

3

-

14

پايان نامه

4

-

 

ب- درسهای پيش نياز

کددرس

نام درس

تعدادواحد

پيشنياز

1

زبان تخصصی پيشرفته

2

-

2

آمار کاربردی پيشرفته

2

-

3

روش تحقيق پيشرفته

2

-

4

مهندسی مالی يا اقتصادسنجی مالی

3

-

 

توضيح : کليه دانشجويان موظف به گذراندن اين دروس هستند. حداکثر يک نيمسال صرف گذراندن دروس خواهد شد.

جهت مشاهده مشخصات کلی، برنامه آموزشی و سرفصل دروس

رشته مديريت مالي بر روی تصوير زير کليک کنيد.