انجمن تحلیلگران خبره مالی با همکاری انجمن علمی دانشکده علوم مالی برگزار می کند: