اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری ( 95/10/11)