با حسابدرای سرگرم شویم

 

جدول کلمات متقاطع:

حتما تاکنون جدول کلمات متقاطع حل کرده ايد، اگر زبان انگلیسی تخصصی تان خوب است یا می خواهید آن را تقویت کنید می توانید  به سايت ( http://www.accountingcrosswords.com / ) مراجعه کنيد. در این سایت مشاهده می نماييد که حدود 50 جدول کلمات متقاطع حسابداری وجود دارد که دسترسی به آنها مجانی است و می تواند به شما در يادگيری و مرور اصطلاحات حسابداری کمک کند. هر جدول مختص به يک موضوع مشخص از مجموعه مباحث مطرح در حسابداری است که ليست اين موضوعات و لينک اين جدولها به شرح زير است. با کليک روی لينک هر جدول، صفحه ای باز می شود که در آن جدولی با خانه های خالی وجود دارد با کليک روی هر کدام از خانه های اين جدول ، يک سوال بصورت جاخالی از شما پرسيده می شود که بايد پاسخ آن را در جای خالی تايپ کنيد (اگر پاسخ سوال را نمی دانيد کافی است روی دکمه solve کليک نماييد تا جواب را برايتان بنويسد). البته تا آنجا که می توانيد سعی کنيد خودتان پاسخ صحيح را بيابيد و از دکمه solve کمتر استفاده کنيد.

 

لينک جدول کلمات متقاطع

مبحث حسابداری

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/accounting-basics-1.html

Accounting Basics (2)

http://www.accountingcoach.com/accounting-basics/crossword-puzzles/2

 

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/accounting-equation-1.html

Accounting Equation (1)

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/accounting-principles-1.html

Accounting Principles (3)

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/accounting-principles-2.html

 

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/accounting-principles-3.html

 

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/accounts-receivable-1.html

Accounts Receivable
and Bad Debts Expense
(1)

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/overhead-abc-1.html

Activity Based Costing
and Overhead
(1)

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/adjusting-entries-1.html

Adjusting Entries (3)

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/adjusting-entries-2.html

 

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/adjusting-entries-3.html

 

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/balance-sheet-1.html

Balance Sheet (2)

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/balance-sheet-2.html

 

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/bank-reconciliation-1.html

 

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/bank-reconciliation-2.html

Bank Reconciliation (3)

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/bank-reconciliation-3.html

 

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/bonds-payable-1.html

 

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/bonds-payable-2.html

Bonds Payable (2)

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/bookkeeping-1.html

 

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/break-even-point-1.html

Bookkeeping (1)

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/cost-estimation-1.html

Break-even Point and
Cost Estimation
(2)

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/statement-cash-flows-1.html

 

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/statement-cash-flows-2.html

Cash Flow Statement (3)

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/statement-cash-flows-3.html

 

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/chart-of-accounts-1.html

Chart oAccounts (1)

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/debits-and-credits-1.html

Debits and Credits (3)

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/debits-and-credits-2.html

 

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/debits-and-credits-3.html

 

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/depreciation-1.html

Depreciation (3)

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/depreciation-2.html

 

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/depreciation-3.html

 

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/business-investments-1.html

Evaluating Business
Investments
(1)

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/financial-accounting-1.html

Financial Accounting (1)

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/financial-ratios-1.html

Financial Ratios (3)

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/financial-ratios-2.html

 

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/financial-ratios-3.html

 

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/financial-statements-1.html

Financial Statements (1)

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/improving-profits-1.html

Improving Profits (1)

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/income-statement-1.html

Income Statement (3)

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/income-statement-2.html

 

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/income-statement-3.html

 

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/inventory-cogs-1.html

Inventory and
Cost of Goods Sold
(3)

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/inventory-cogs-2.html

 

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/inventory-cogs-3.html

 

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/lower-cost-market-1.html

Lower of Cost or Market (1)

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/payroll-accounting-1.html

Payroll Accounting (3)

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/payroll-accounting-2.html

 

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/payroll-accounting-3.html

 

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/bonds-present-value-1.html

Present Value and Bonds (3)

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/present-value-one-1.html

 

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/present-value-annuity-1.html

 

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/standard-costing-1.html

Standard Costing (2)

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/standard-costing-2.html

 

http://www.accountingcrosswords.com/interactive/stockholders-equity-1.html

Stockholders' Equity (1)

 

 

بازی های فلش:

سایت های دیگری هم هستند که بازی های فلش حسابداری دارند البته پیش شرط بازی در این سایتها نیز قوی بودن زبان تخصصی حسابداری است، برای مثال می توانید به سایت ذیل رجوع کنید:

 

http://www.contentgenerator.net/

 

متاسفانه بازی های موجود در این سایت متناسب فرهنگ غربی تهیه شده اند، جای اینگونه بازی های تخصصی در ایران کاملا خالی است و جای دارد تا دانشجویان حسابداری و متخصصین امر با طراحی بازی های ایرانی -اسلامی تخصصی حسابداری، اولین گام را در اینخصوص بردارند.