تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد (96/03/28)

 

به اطلاع دانشجويان ارشد كه نياز به تمديد سنوات دارند و نمي توانند تا پايان شهريور 1396 از پايان نامه خود دفاع نمايند؛ می رساند، لازم است درخواست تمديد سنوات خود را حداكثر تا قبل از شروع انتخاب واحد نيمسال اول  (96/06/04)96-97از طریق تحویل به دانشکده اقدام نمایند، تا پس از اين تاريخ مشمول جريمه تاخير ثبت نام نشوند.