جشنواره انتخاب پایان نامه و رساله برتر سال 1395 در حوزه مالی (95/10/30)