جلسه گروه حسابداری (جهت بررسی پروپوزالها) 96/06/13