جلسه گروه مدیریت و مهندسی مالی (جهت بررسی پروپوزالها)