جلسه گروه مدیریت و مهندسی مالی (جهت بررسی پروپوزالها)

جلسه گروه مدیریت مالی و مهندسی مالی جهت بررسی پروپوزالها روز دوشنبه مورخ 1396/08/22 ساعت 11/30 در دفترگروه واقع در ساختمان شماره 4 رودسربرگزار می گردد.

کلیه دانشجویان  مقطع کارشناسی ارشد گروه مدیریت مالی  و مهندسی مالی   که خواهان طرح پروپوزالهای خویش در جلسه گروه می باشند تا روز شنبه مورخ 96/08/20 پروپوزالهای خود را می بایست به تمامی آدرس های الکترونیکی  اساتید گروه  که در ذیل آمده، ارسال نموده و جهت ارائه پروپوزالهای خویش در جلسه گروه حضور یابند.

•آقای دکتر کامران پاکیزه K.pakizeh@khu.ac.ir
•آقای دکتر محمد اقبال نیا    meghbalnia@khu.ac.ir
•آقای دکتر حیدری    Mahdi.Heidari@yahoo.com
•آقای دکتر آقا بابائی  m.aghababaei@khu.ac.ir
•آقای دکتر بلگوریان bolgorian@khu.ac.ir