فایل خلاصه مقالات اولین همایش سراسری مشترک کارشناسی حسابداری و حسابرسی (96/08/22)

 

جهت دریافت فایل خلاصه مقالات اولین همایش حسابداری و حسابرسی دادگاهی اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل مقاله سرکار خانم دکتر زهرا دیانتی دیلمی در این همایش یا عنوان"راهنمای تدوین برنامه درسی برای تعلیم و تربیت حسابداران متخصص در زمینه مباحث قضایی و تقلب" اینجا کلیک نمایید.