قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد(95/12/21)

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند؛

 دانشجویانی که در نیمسال تحصیلی اول 96- 95 از پایان نامه خود دفاع نموده اند و دانشجویانی که پروپوزال آنها در شوراء آموزشی دانشکده به تصویب رسیده و تاکنون دفاع ننموده اند، با مطالعه دقیق آیین نامه و تکمیل فرمهای مربوطه که در ذیل مشخص شده و تایید استادراهنما و اصل مدارک برای دریافت گرنت دانشجویی به دبیرخانه پژوهش دانشگاه خوارزمی  واقع در ساختمان خاقانی خیابان مفتح مراجعه کنند.

برای دریافت فرمها و آیین نامه وارد سایت دانشگاه خوارزمی ، بخش پژوهشی سپس معاونت پژوهشی و از آنجا روی گزینه فرمها و آیین نامه ها کلیک و به شرح ذیل دو فرم را دانلود و تکمیل نمایید .