مراسم یادبود زنده یاد جناب آقای احمد زاکانی عضو هیت علمی دانشگاه