نام گذاری روز حسابدار در ايران

 

فدراسيون بين المللی حسابداران( IFAC ) در سال ۲۰۰۷ و در سی امين سالروز تاسيس خود دومين يکشنبه ماه دسامبر (اواخر آذر) هرسال را به عنوان هفته جهانی حسابداری انتخاب و به تمام اعضای خود در سراسر جهان پيشنهاد کرده که در اين هفته با برگزاری مراسم ويژه ای از حسابداران تجليل به عمل آورند و از سوی ديگر حرفه حسابداری و نقش حسابداران را در فعاليتهای اقتصادی و اجتماعی به عموم بشناسانند.
اين فدراسيون هرسال از دبيرکل جوامع حرفه ای عضو برای گردهمايی در يکی از کشورها و به ميزبانی انجمن يا جامعه آن کشور دعوت به عمل می آورد که در سال جاری اين گردهمايی در ۱۸و ۱۹ آذر ماه درکشور ايتاليا برگزار می شود. براساس اين گزارش، اين فدراسيون دارای ۱۶۳ انجمن حرفه ای عضو از ۱۲۵ کشور جهان است و جمعا حدود ۵/۲ ميليون نفر از حسابداران را نمايندگی می کند.

جامعه حسابداران رسمی و انجمن حسابداران خبره ايران نيز به عنوان اعضای فدراسيون بين المللی حسابداران ، روز ۱۵ آذرماه هر سال را به عنوان روز ملی حسابداری انتخاب کردند.