همایش و کنفرانسهای داخلی و خارجی حسابداری

با توجه به حجم انبوه همایش های بعضا نامعتبری که داخل کشور برگزار می شوند،  برای کسب اطلاع از همایش و کنفرانس های داخلی معتبر که در کشور برگزار می شوند صرفا به سایت Isc با آدرس ذیل رجوع نمایید.

http://mcl.isc.gov.ir/

برای کسب اطلاع از همایش های  خارج کشور به سایت ذیل مراجعه نمایید

http://www.conferencealerts.com