وارد بازارکار حسابداری شویم

برای اطلاع از فرصتهای شغلی حسابداری و مالی ، شرکتهای خارجی در ایران و بعضا جهان می توانید به سایت ذیل رجوع کنید

http://www.irantalent.com/home/jobs-in-Accounting-Finance-1.html

 

برای کسب اطلاع از فرصتهای شغلی شرکتهای ایرانی می توانید به سایتهای ذیل رجوع کنید

http://www.bazarekar.ir/02/Fa/default.aspx

http://www.jobiran.com/

http://www.unp.ir/news/job

 

توجه : سایتهای فوق، صرفا به عنوان نمونه ای از سایتهای کاریابی معرفی شده اند و مسئولین دانشگاه خوارزمی مسئولیتی در قبال  شرکتها و مشاغل مطرح شده در هیچ یک از این سایتها ندارند.