پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم ( 96/10/11)