پنجمین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت: با رویکرد حسابداری مدیریت رفتاری(95/10/25)

 

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی و اساتید گرانقدر می رساند مطابق مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه خوارزمی، انجمن حسابداری مدیریت ایران با همکاری دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی پنجمین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت: با رویکرد حسابداری مدیریت رفتاری، را در تاریخ بیست و هفتم مهرماه 1396 برگزار خواهد می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص این همایش و محورهای آن به سایت همایش (http://ncma.khu.ac.ir/)مراجعه نمایید.امید است با مشارکت علمی دانشجویان و اساتید محترم بتوانیم میزبان خوبی در این کنفرانس باشیم و کنفرانس پرباری را برگزار نماییم.