کارگاه آشنایی با پایگاه داده های تحقیقاتی مالی ایران ( 96/09/07)