کارگاه تخصصی مقاله نویسی و استانداردهای بین المللی حسابداری (IFRS (95/09/20