گزارش جلسه شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم مالی (95/08/09)