پيشينه حسابداری دانشگاهي در جهان

حسابداری مانند هر دانش ديگری در طول عمر پر فراز و نشيب خود تغييرات زيادی داشته است. از مهم ترين تغييرات حسابداری در طول پانصد سال گذشته تغيير ماهيت نظری آن است. حسابداری دانشگاهی در چهارصد سال اول عمر خود عمدتاً رويکردی تکنيکی و فنی داشته است. در اوايل سده بيستم اولين مباحث نظری در حوزه حسابداری مطرح و وجه علمی بودن آن به مذاق بحث گذاشته می شود. در طول دهه های آغازين سده بيستم مباحث نظری و فلسفی جدی در خصوص تعلق حسابداری به يکی از حوزه های معرفت بشری رواج داشته است. اين مجادلات در طرح تخصيص حسابداری به يکی از حوزه های علم يا فن يا هنر به اوج خود ميرسد. در نهايت با تلاش انديشمندانی چون ولز( wells,1976 ) که اثبات نمود در حسابداری، رويدادها از الگوی انقلابی علمی مطرح شده توسط کوهن( Kuhn ) پيروی می کند، و پيگيری انجمن حسابداری آمريکا و انتشار بيانيه ای درخصوص " تئوری حسابداری و پذيرش" آن که بيان می داشت سيرتکاملی انديشه حسابداری از ديدگاه "فلسفه علمی" نشات می گيرد بالاخره جو حاکم تغيير کرد و حسابداری بعنوان يک رشته علمی پا در عرصه دانشگاه گذاشت. به نحوی که امروزه در اکثر دانشگاههای معتبر و معروف دنيا، رشته حسابداری تدريس می شود. برای نمونه مطابق آخرين رتبه بندی انجام شده از کليه دانشگاههای جهان، 10 دانشگاه برتر در رشته حسابداری به ترتيب عبارتند از: