ورود به پنل کاربری
پروفسور طاهـر قاسمی هنـری
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاريخ رياضيات 1211030 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1394
جبرهاي تابعي 1211771 4 01 هرهفته يك شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1394
توابع مختلط 1211136 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) - ترم اول 1394
جبرهاي باناخ 1211731 4 01 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) - ترم اول 1394
زبان تخصصي رياضي 1211037 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) - ترم اول 1394
نمایش 5 نتیجه