ورود به پنل کاربری
دکتر مهدی قائمی اصل
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت
 
دروس ارائه شده
نام درس       تعداد واحد مقطع          نیمسال تحصیلی       طرح درس
اقتصادسنجی میانه 3 کارشناسی ارشد    دوم -  1396-1397 مراجعه به بخش:
اقتصادسنجی کاربردی 3 کارشناسی ارشد دوم -  1396-1397 «مشاهده اسناد و فایل‌ها»
برنامه ریزی حمل و نقل 3 کارشناسی دوم -  1396-1397 «فایل های کمک آموزشی»
اقتصاد منابع 3 کارشناسی دوم -  1396-1397
ریاضیات 2 4 کارشناسی دوم -  1396-1397